Konkurs za nagrade iz oblasti prirodnih nauka u okviru programa L’Oréal-UNESCO za žene u nauciKonkurs za nagrade iz oblasti prirodnih nauka u okviru programa L’Oréal-UNESCO za žene u nauci

Međunarodna nagrada L’Oreal-UNESCO za žene u nauci ustanovljena je 1998. godine prepoznaje i podržava eminentne žene u nauci širom svijeta. Svake godine pet laureatkinja dobija priznanje za svoj doprinos na unapređenju nauke u različitim oblastima (prirodne nauke, matematika i računarstvo), a nagrade se dodjeljuju svake godine za različitu oblast.

Međunarodne nagrade za 2023. godinu će dobiti pet izuzetnih naučnica u oblasti prirodnih nauka, matematike i računarstva, koje rade u sljedećim regionima:

 • Afrika i arapske države
 • Azija i Pacifik
 • Evropa
 • Latinska Amerika i Karibi
 • Sjeverna Amerika

Za svaki od pet regiona biće izabrana po jedna kandidatkinja, pri čemu je odlučujući faktor mjesto rada kandidatkinje u posljednjih pet godina, a ne nacionalna pripadnost. Svaka od pet laureatkinja dobiće nagradu od 100.000 eura.

Kriterijumi za prijavu 

Kandidatkinja mora:

 • da bude priznata od međunarodne naučne zajednice za svoju izuzetnu naučnu stručnost,
 • da se aktivno bavi naučnim istraživanjem,
 • rad u  oblasti matematike, prirodnih nauka i računarstva (detaljnije u prilogu 1)

Ne postoji starosna granica za kandidatkinje.

Kriterijumi za izbor

Kriterijumi za izbor kandidatkinja su sljedeći:

 • izuzetan doprinos kandidatkinja  na unapređenju nauke,
 • uticaj istraživanja kandidatkinje na trenutno stanje relevantne naučne oblasti (broj, kvalitet i uticaj publikacija, prezentacija na konferencijama, patenata),
 • prepoznavanje kandidatkinje od strane kolega u okviru njene discipline kroz publikacije,
 • prepoznavanje predanosti kandidatkinje obrazovanju, nastavnim aktivnostima, mentorstvu i/ili ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija u širem smislu.
Način prijavljivanja

Naučnici širom svijeta pozvani su da nominuju kandidatkinje za međunarodnu nagradu L’Oreal-UNESCO za žene u nauci.

Da bi se smatrala podobnom, neophodno je da kandidatkinja bude nominovana od strane eminentnog naučnika/ce. Ne postoji mogućnost samonominacije, kao ni nominacije od članova uže porodice. Timovi ne mogu biti nominovani.

Kvalifikovani predlagači mogu biti:

 • Rukovodioci univerziteta ili naučnih institucija,
 • Članovi akademija nauka,
 • Šefovi istraživačkih katedri,
 • Redovni profesori,
 • Bivši laureati međunarodne nagrade “Za žene u nauci”,
 • Minimum sa zvanjem doktora nauka.

Nominacije se mogu podnijeti samo elektronskim putem preko namjenske onlajn platforme https://www.forwomeninscience.com/  i moraju biti napisane na engleskom jeziku.

S obzirom da je nova platforma za aplikacije implementirana 2021. godine, od ranijih predlagača, koji se prvi put prijavljuju na ovu novu veb lokaciju, biće zatraženo da resetuju svoju lozinku iz bezbjednosnih razloga (u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka). Ako je prvi put u sistemu, predlagač će morati da kreira korisnički ID i lozinku.

Prijava se smatra kompletnom samo ako sadrži  sledeća dokumenta:

 • Kratko objašnjenje zašto predlagač smatra da kandidatkinja ispunjava uslove za L’Oreal - UNESCO nagradu za žene u nauci (200-400 riječi).
 • Predloženu izjavu za širu javnost ukoliko kandidatkinja bude izabrana. Ovo treba da bude sažeta izjava (maksimalno 40 riječi) koja opisuje ključno tehničko ili profesionalno dostignuće za koje kandidatkinja zaslužuje nagradu. Imajte na umu da će žiri odobriti konačne zvanične izjave laureatkinja.
 • Detaljnu biografiju (maksimalno 2 do 3 stranice). Od predlagača se traži da uključi u CV (ili na listu publikacija) bilo koju referencu sa naučne društvene mreže i/ili veb stranice kandidatkinje (kao što su ResearchGate, ORCID, lični veb-sajt).
 • Spisak svih publikacija kandidatkinje.
 • Spisak najznačajnijih patenata počevši od najnovijeg.
 • Spisak 10 najznačajnijih publikacija po redosledu važnosti sa: kratkim rezimeom koji objašnjava njihov značaj i zašto su, prema predlagaču, toliko relevantne (manje od 150 riječi po publikaciji); broj citata za svaki rad, isključujući autocitate, i faktor uticaja svakog časopisa, ako je relevantno. Molimo vas da dodate link za pristup svim publikacijama pomenutim na listi. Ako za neke od publikacija povezani linkovi nisu dostupni, pošaljite ih u pdf formatu, ako je moguće, ili barem navedite u potpunosti detaljne reference na članke uključujući sve autore.
 • Tri do pet pisama preporuke eminentnih naučnika van matične institucije kandidatkinje.

Nominacije koje budu nepotpune ili pristigle nakon utorka, 31. maja 2022. godine, kao i prijave koje ne ispunjavaju gore navedene uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Nominacije važe za dva izdanja L’Oreal-UNESCO nagrada. Neuspjele nominacije podnijete za izdanje iz 2023. biće sačuvane i predlagači će biti pozvani da ažuriraju informacije o kandidatkinjama kada se otvori sljedeći poziv za nominacije (april 2024. za izdanje 2025.)

Izbor laureatkinja

• Predselekcija 

Kroz proces selekcije panel eksperata iz različitih disciplina iz oblasti prirodnih nauka, matematike i računarstva će ispitati sve podnijete nominacije.

Nakon procjene stručnjaka, uži izbor od oko 10 kandidatkinja iz svakog od 5 regiona (ukupno ne više od 50 kandidatkinja) biće poslat na procjenu Međunarodnom žiriju “Za žene u nauci”.

• Izbor žirija

Međunarodni žiri “Za žene u nauci” za prirodne nauke, matematiku I računarstvo će ocjenjivati kandidatkinje koje su prethodno odabrali panel eksperti u skladu sa kriterijumima za izbor.

Prije sastanka žirija, koji će se održati u septembru 2022. godine, žiri će razmotriti dostavljene predloge nominacija za svaki region. Žiri će većinom glasova odlučiti o konačnom izboru 5 laureatkinja. Njegova odluka je konačna i bez prava žalbe. Ne može se osporiti niti podleći objašnjenju ili opravdanju.

Detaljnije informacije o konkursu se mogu se naći na sajtu https://www.forwomeninscience.com/.

Izvor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

 

Dokumenti

Broj posjeta : 228

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.