Rektorat, 07.05.2018

Saopštenje Univerziteta Crne GoreUniverzitet Crne Gore je u skladu sa važećom pravnom regulativom i u granicama nadležnosti svojih organa započeo odgovarajući postupak utvrđivanja nepravilnosti u magistarkom radu mr Alekse Bečića.

Ukazujemo da je cjelokupni postupak, od prijave teze do odbrane rada 2014. godine, sproveden na Ekonomskom fakultetu, pred komisijom i mentorom koji su imenovani od strane Vijeća tog Fakulteta.

Monitoring magistarskih studija od sredine 2015. godine ustanovljen je kao jedna od nadležnosti Odbora u okviru Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, tako da ovaj organ, kao ni drugi organi Univerziteta, shodno tada važećoj pravnoj legislativi, nije bio nadležan ni po jednoj fazi ovog postupka.

Stoga, Univerzitet Crne Gore je uputio zahtjev Ekonomskom fakultetu da se izjasni o proceduri provjere autentičnosti i sadržaju datog magistarskog rada, te da, u slučaju utvrđivanja određenih nepravilnosti, o tome obavijesti Univerzitet.