Rektorat, 19.07.2018

Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu.Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu.

 

Univerzitet Crne Gore objavljuje Eksterni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu. 

Pravo prijave  na Javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na jedan ili na grupu predmeta.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

  • biografiju;
  • spisak reference i
  • dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na predlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja.

Nakon donošenja odluke, sa licima van Univerziteta zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave Rektoratu UCG na adresu, Podgorica, Cetinja br. 2

Oglas je otvoren od 27. avgusta  do 04. septembra  2018. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenti