Rektorat, 29.12.2018

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti u svojini Univerziteta Crne GoreX

 

UNIVERZITET CRNE GORE

objavljuje

 

JAVNI POZIV  br. 01-4241/18

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

 

Predmet Javnog poziva je prodaja zemljišta upisanog u listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I, Opština Podgorica, i to :

 

- katastarske parcele broj 1372/55, po kulturi livada 3. klase, površine 360m²,  katastarske parcele broj 1372/56, po kulturi livada 3. klase, površine 49m²,  katastarske parcele broj 1359/2, po kulturi livada 3. klase, površine 292m², katastarske parcele broj 1359/3, po kulturi livada 3. klase, površine 832m², katastarske parcele broj 1359/4, po kulturi livada 3. klase, površine 702m², katastarske parcele broj 1359/5, po kulturi livada 3. klase, površine 1.529m²,    katastarske parcele broj 1359/6, po kulturi livada 3. klase, površine 629m² i  katastarske parcele broj 1358/15, po kulturi livada 3. klase, površine 3m²,

ukupne površine 4.396m², ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 1.586.956,00 eura, odnosno 361,00 eura/m², što predstavlja početnu cijenu u postupku prodaje.

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička lica.

 Ponuda treba da sadrži:

 • podatke o ponuđaču (za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte/pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, potvrda o registraciji);
 • ponuđeni iznos za kupovinu zemljišta izražen u eurima;
 • dokaz o izvršenoj uplati depozita u visini od 5% od vrijednosti ponude.

 

Depozit se uplaćuje na račun Univerziteta Crne Gore, kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica br. 510-10115-56. Troškove prenosa depozita snosi ponuđač.

Ako je ponuda nevažeća ili nije prihvaćena depozit se vraća ponuđaču u roku od sedam dana od isteka roka za utvrđivanje tender liste. Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne potpiše ugovor u utvrđenom roku ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

 

Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma: ponuđeni  iznos.

 

Kriterijum ponuđeni iznos.............. 100 bodova.

 

Ako dvije ili veći broj ponuda imaju jednak broj bodova po osnovu kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, Tenderska komisija će pozvati ponuđače čije ponude imaju jednak broj bodova i izbor obaviti žrijebom. Žrijebanje obavlja predsjednik Tenderske komisije.

 

Način plaćanja kupoprodajne cijene: odjedanput, u roku do 15 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Tender je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici Univerziteta Crne Gore do 15. januara 2019. godine.

 

Ponude se dostavljaju neposrednom predajom, u zatvorenoj/zapečaćenoj koverti, sa naznakom »za Javni poziv br. 4241/18- ne otvarati prije javnog otvaranja ponuda)«, na adresu: Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska br. 2, kancelarija arhive, svakog radnog dana od 10-14 časova, zaključno sa 15. januarom 2019.godine, do 14 časova.

 

Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati. Ponude se mogu povući najkasnije tri dana prije isteka roka tendera.

 

Javno otvaranje ponuda biće održano dana 15. januara 2019.godine u 14,30 časova, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska broj 2, prvi sprat, sala br. 39d.

 

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po priloženom punomoćju.

 

Rok za donošenje odluke Tenderske komisije je pet dana od dana otvaranja ponuda. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku Tenderskoj komisiji u roku od pet dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera. Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.

 

Tenderska pravila objavljena su na internet stranici Univerziteta Crne Gore, uz Javni poziv.

 

Kontakt telefon: 020/414-239 (radnim danima u periodu 8-16 časova, osim u periodu 01-08. januar 2019. godine)

 

TENDERSKA PRAVILA

PO JAVNOM POZIVU UNIVERZITETA CRNE GORE

01-4241/18

 

 

 1. Tendersku prodaju zemljišta organizuje i sprovodi tenderska komisija, imenovana Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

 

Tenderska komisija može da odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

 

Tenderska komisija donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova.

 

 1. Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička lica.

 

 1. Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma: ponuđeni iznos.

 

Ukupna procijenjena vrijednost zemljišta iznosi 1.586.956,00 eura, odnosno 361,00 eura/m², što predstavlja početnu cijenu u postupku prodaje.

Način plaćanja kupoprodajne cijene: odjedanput, u roku do 15 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Ocjena ponude se vrši neposredno na sastanku Tenderske komisije, a na osnovu bodovnog sistema zasnovanog na kriterijumima utvrđenim u tenderskim pravilima, i to:

 

 • Kriterijum ponuđeni iznos.............. 100 bodova

 

Ako dvije ili veći broj ponuda imaju jednak broj bodova po osnovu kriterijuma za izbor najpovojnije ponude, Tenderska komisija će pozvati ponuđače čije ponude imaju jednak broj bodova i izbor obaviti žrijebom. Žrijebanje obavlja predsjednik Tenderske komisije.

 

 1. Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

 

Ponude se mogu povući najkasnije tri dana prije isteka roka tendera.

 

Podnosioci ponude uplaćuju depozit za učešće na tenderu, u visini od 5% od vrijednosti ponude i dokaz o uplati dostavljaju uz ponudu, kao obavezni dio ponude.

 

 1. Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po priloženom punomoćju.

 

Tenderska komisija otvara ponude i utvrđuje njihovu formalnu ispravnost.

 

 1. Ponude za koje se ustanovi da nijesu pravovremeno primljene ili formalno ispravne, smatraju se nevažećim.

 

 1. Tenderska komisija vrši rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne i finansijski i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

 

 1. Rok za donošenje odluke Tenderske komisije je pet dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku Tenderskoj komisiji u roku od pet dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera. Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.

 

 1. Tenderska komisija će tender proglasiti neuspjelim ukoliko rangirani ponuđači odbiju da potpišu ugovor o kupoprodaji u ostavljenom roku.

 

Tenderska komisija proglasiće tender neuspjelim i u slučaju da se na tender ne prijavi nijedan ponuđač.

 

 1. Sa najpovoljnjim ponuđačem zaključuje se ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ukoliko se sa ponuđačem koji je rangiran na prvom mjestu ne potpiše ugovor o kupoprodaji, na zaključenje ugovora poziva se podnosilac drugorangirane ponude, odnosno naredni ponuđač/i sa utvrđene tender liste.