Rektorat, 29.12.2018

Saopštenje u vezi sa obračunom zarada na Univerzitetu Crne GoreSaopštenje u vezi sa obračunom zarada na Univerzitetu Crne Gore

Zarada na Univerzitetu Crne Gore obračunava se u skladu sa važećim propisima: Uredbom Vlade Crne Gore o normativima i standardima za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i finansiranje studenata na ustanovama visokog obrazovanja, Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore i Pravilima studiranja. Navedenim propisima se reguliše različita materija, a kumulativno se primjenjuju pri obračunu zarade. Tako se Uredbom Vlade određuje broj studenata potrebnih za formiranje nastavnih grupa za predavanja, odnosno vježbe, u zavisnosti od vrste studijskog programa, Kolektivnim ugovorom za UCG se uređuje način obračuna zarade – valorizovanje nedjeljenog opterećenja u nastavi usrednjenog na nivou semestra, dok se Pravilima studiranja, između ostalog, uređuje organizacija i izvođenje nastave (predavanja, vježbe, mentorska nastava).

U cilju utvrđivanja nepravilnosti koje su mogle uticati na obračun oktobarske i novembarske zarade zaposlenih, rektor Univerziteta Crne Gore je 03.12.2018. godine formirao komisiju sa zadatkom da izvrši provjeru usaglašenosti opterećenja nastavnog, saradničkog i stručnog osoblja sa bazom studentske službe i planom organizacije nastave. Komisija je obišla sve fakultete Univerziteta Crne Gore i prezentovala Izvještaj na sjednici Senata 25.12.2018. U skladu sa nalazom komisije izvršena je korekcija decembarske zarade i u slučajevima gdje je to bilo opravdano obračunata je razlika u odnosu na oktobarsku i novembarsku zaradu, kao što je i najavljeno u prethodnom periodu.

 

Zbog informisanja zaposlenih na Univerzitetu saopštavamo primjere pojedinih nepravilnosti koji su uticali na korekciju decembarske zarade:

*  Na jednom fakultetu prodekan za nastavu nije unio čitav jedan studijski program, što se odrazilo na norme svih profesora koji izvode nastavu na predmetima tog studijskog programa.

*  Na pojedinim fakultetima za veliki broj predmeta prodekani za nastavu nijesu unijeli tačne podatke o broju studenata, što je ustanovljeno provjerom podataka iz baze studentske službe. Zbog toga norme opterećenja profesora nijesu bile tačno obračunate.

*  Na pojedinim fakultetima komisija je utvrdila da je prilikom unosa studenata u bazu opterećenja prodekan dijelio ukupan broj studenata koji slušaju predmet na dva profesora koji predaju taj predmet umjesto da podijeli normu časova predavanja. Zbog toga na dodijeljnom predmetu nije bilo dovoljno studenata za formiranje grupe i program je, umjesto koeficijenta za punu normu časa, profesoru prepoznao koeficijent za mentorski rad. Ovo je umanjivalo stvarnu normu profesoru za deset puta. Na primjeru jednog od tih fakulteta, obračun norme redovnog profesora, koji je zbog pogrešnog unosa prodekana za nastavu imao prethodno proračunato opterećenje od - 30 % ispod osnovne norme, nakon ispravke koju je utvrdila komisija uvećao se na + 42.06 % preko osnovne norme.

*  Na pojedinim fakultetima nijesu ispravni unosi za duplikate predmeta (nastava za iste predmete koja se izvodi objedinjeno za studente sa različitih studijskih programa). Ovo je uticalo da se profesorima netačno obračunavaju norme, jer ukoliko je broj studenata unijet na pogešno mjesto on nije ulazio u obračunatu normu.

*  Na jednom fakultetu komisija je ustanovila da ne može da izvrši kontrolu u odnosu na stanje koje je unio prodekan za nastavu jer nazivi predmeta koji su unijeti u program za proračun opterećenja ne odgovaraju nazivima predmeta u bazi studentske službe. Komisija je dala predlog prodekanu za nastavu da Centru informacionog sistema dostavi spisak predmeta koji su akreditovani i nalaze se u bazi studentske službe, te da se nakon toga uradi novi obračun opterećenja.

*  Na jednom fakultetu imena angažovanih profesora ne korespondiraju sa važećim ugovorima, te je komisija naložila prodekanu za nastavu da dostavi tačne podatke Centru informacionog sistema kako bi se greške ispravile.

*  Na pojedinim fakultetima nisu bili konačni spiskovi u bazi studentske službe u trenutku zaključavanja unosa u bazu. Ovo je za posljedicu imalo da je na pojedinim predmetima bilo dovoljno studenta za formiranje grupe, što u bazi nije moglo biti registovano, zbog čega su profesorima koji drže nastavu na tim predmetima bile obračunate manje norme.

*  Pored navedenog, utvrđene su i greške prilikom unosa grupa na pojedinim fakultetima gdje su prodekani za nastavu unosili broj grupa koji im je bio potreban da se dostigne opterećenje od +50% preko plate. U ovom slučaju nakon ispravke pojedinim profesorima smanjila se norma opterećenja.

 

Naglašavamo da prilikom provjere usaglašenosti opterećenja sa bazom studentske službe i planom organizacije predstavnici fakulteta nijesu imali primjedbe na nalaze komisije i da su svi zapisnici potpisani.

Centar informacionog sistema je uočio i otklonio određene greške u programu i radi na zamjeni zastarjelog softvera za obračun opterećenja sa novim koji će prevazići sve nedostatke i automatizovati proces obračuna u skladu sa važećim propisima. Prodekani za nastavu više neće unositi brojeve studenata koji slušaju predmet i određivati broj grupa, već će se ovi  podaci automatski preuzimati iz baze studentske službe. Obaveza prodekana će biti da, u skladu sa organizacijom nastave, dodijele predmete profesorima.

Koristimo priliku da se zahvalimo profesorima, saradnicima i administraciji na povjerenju, strpljenju i pruženoj operativnoj podršci u procesu korigovanja nepravilnosti u bazama opterećenja.

 

Zaposlenima želimo srećnu i uspješnu Novu 2019. godinu !