Rektorat, 24.06.2019

Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2019/20. godinuX

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara, koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke disciplineu skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati  i  koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2019/20. godini.

Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata  razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije koju formira dekan.

Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je je otvoren do 02. jula 2019. godine

 

ImageDokumenti

Broj posjeta : 3130