Rektorat, 10.09.2019

Na Univerzitetu Crne Gore za specijalističke studije 2560 mjestaX

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore objaviće se krajem septembra.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na sjednici održanoj 11.07. donio odluku o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe. Za postdiplomske specijalističke studije predviđeno je ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343  na budžetu, a 1.217 samofinansirajućih.

Odluku o broju studenata, po jediniciama, dostavljamo u nastavku i u dokumentu u prilogu.

Image

 

 

Na osnovu člana 65, a u vezi sa članom 122č  Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19 i 17/19) i člana 24 stav 1 tačka 15 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog Senata Univerziteta Crne Gore, na sjednici od 11. jula 2019. godine, donio je

 

ODLUKU

O BROJU STUDENATA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA CRNE GORE

ZA STUDIJSKU 2019/20. GODINU

 

     

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA

PREDLOG BROJA STUDENATA 

 
 

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Broj po rješenju Ministarstva

prosvjete

 

1. ARHITEKTONSKI FAKULTET

35

15

50

 

 

Arhitektura-Projektantski

25

10

35

70

 

Arhitektura-Urbanistički

10

5

15

 

2. BIOTEHNIČKI FAKULTET

70

65

135

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

20

10

30

30

 

Ratarstvo i povrtarstvo

15

5

20

20

 

Zaštita bilja

15

5

20

20

 

Stočarstvo

20

5

25

40

 

Rasadničarstvo

0

20

20

20

 

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

0

20

20

20

 

3. EKONOMSKI FAKULTET

0

100

100

 

 

Menadžment

0

100

100

100

 

4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

200

100

300

 

 

Energetika i automatika

100

0

100

100

 

Elektronika, telekomunikacije i računari

100

0

100

100

 

Primijenjeno računarstvo

0

100

100

100

 

5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

10

2

12

 

 

Režija

5

2

7

7

 

Produkcija

5

0

5

5

 

6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

24

0

24

 

 

Slikarstvo

7

0

7

7

 

Vajarstvo

5

0

5

5

 

Grafika

5

0

5

5

 

Grafički dizajn

7

0

7

7

 

7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

80

110

190

 

 

Politikologija

20

10

30

30

 

Socijalna politika i socijalni rad*

20

30

50*

30*

 

Međunarodni odnosi *

20

30

50*

30*

 

Novinarstvo

20

10

30

30

 

Evropske studije

0

30

30

30

 

8. POMORSKI FAKULTET

40

50

90

 

 

Pomorske nauke

20

25

45

45

 

Menadžment u pomorstvu

20

25

45

45

 

9. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

40

60

100

 

 

Fizička kultura

40

0

40

60

 

Sport i fitnes

0

30

30

30

 
 

Sportski menadžment

0

30

30

40

 

10. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

35

115

150

 

 

Turizam

20

80

100

100

 

Hotelijerstvo

15

35

50

110

 

11. FILOLOŠKI FAKULTET

170

120

290

 

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

20

10

30

55

 

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

20

10

30

45

 

Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški

40

20

60

 

 

Engleski jezik i književnost-književno prevođenje

10

10

20

80

 

Italijanski jezik i književnost

20

10

30

45

 

Ruski jezik i književnost

20

10

30

50

 

Francuski jezik i književnost

20

10

30

45

 

Njemački jezik i književnost

20

10

30

40

 

Prevodilaštvo – modul engleski jezik

0

10

10

 

 

Prevodilaštvo – modul engleski i ruski jezik

0

10

10

60

 

Prevodilaštvo – modul engleski i francuski jezik

0

10

10

 

 

12. FILOZOFSKI FAKULTET

155

0

155

 

 

Sociologija

25

0

25

40

 

Istorija

30

0

30

45

 

Predškolsko vaspitanje

40

0

40

40

 

Pedagogija

20

0

20

40

 

Geografija

20

0

20

20

 

Psihologija

20

0

20

45

 

13. GRAĐEVINSKI FAKULTET

60

100

160

 

 

Građevinarstvo-Konstruktivni

20

20

40

 

 

Građevinarstvo-Hidrotehnički

10

10

20

100

 

Građevinarstvo-Saobraćajni

10

10

20

 

 

Građevinarstvo-Menadžment i tehnologija građenja

10

10

20

 

 

Geotehnika

10

0

10

10

 

Menadžment u građevinarstvu*

0

50

50*

25*

 

14. MAŠINSKI FAKULTET

70

0

70

 

 

Mašinstvo

40

0

40

50

 

Drumski saobraćaj

30

0

30

60

 

15. MEDICINSKI FAKULTET

20

50

70

 

 

Primijenjena fizioterapija

20

20

40

60

 

Zdravstvena njega

0

30

30

30

 

16. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

80

45

125

 

 

Metalurgija

20

0

20

60

 

Hemijska tehnologija

60

0

60

60

 

Zaštita životne sredine

0

45

45

45

 

17. MUZIČKA AKADEMIJA

24

0

24

 

 

Kompozicija

0

0

0

5

 

Dirigovanje

0

0

0

5

 

Opšta muzička pedagogija

5

0

5

5

 

Klavir

5

0

5

5

 

Gitara

2

0

2

5

 

Gudački instrumenti

5

0

5

5

 

Duvački instrumenti

5

0

5

5

 

Harmonika

2

0

2

5

 

18. PRAVNI FAKULTET

105

195

300

 

 

Pravne nauke- Građansko-pravni

15

19

34

 

 

Pravne nauke- Krivično-pravni

15

20

35

240

 

Pravne nauke- Međunarodno-pravni

15

19

34

 

 

Pravne nauke- Poslovno-pravni

15

19

34

 

 

Pravne nauke- Pravosudni

15

20

35

 

 

Pravne nauke- Istorijsko-pravni

15

19

34

 

 

Pravne nauke-Ustavno-pravni

15

19

34

 

 

Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta

0

60

60

60

 

19. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

125

90

215

 

 

Matematika

20

10

30

40

 

Matematika i računarske nauke

25

5

30

30

 

Računarske nauke

25

5

30

30

 

Fizika

20

10

30

30

 

Biologija - ekologija

20

0

20

20

 

Zaštita životne sredine

0

15

15

20

 

Eksperimentalna biologija i biotehnologija

0

15

15

20

 

Nastava biologije

15

0

15

20

 

Računarstvo i informacione tehnologije

0

30

30

30

 

UKUPNO

1.343

1.217

2560

 

 

 

* NAPOMENA:

  • Za Fakultet političkih nauka za studijske programe Socijalna politika i socijalni rad i Međunarodni odnosi uslovno se utvrđuje broj studenata za upis budući da je pokrenuta procedura za dopunu licence kod Ministarstva prosvjete za povećanje broja studenata za upis sa 30 na 50 studenata, za oba studijska programa, od čijeg ishoda zavisi konačan broj studenata za upis za ove studijske programe;
  • Za Građevinski fakultet za studijski program Menadžment u građevinarstvu uslovno se utvrđuje broj studenata za upis, a posebnom odlukom Upravnog odbora će se pokrenuti postupak za dopunu licence za povećanje broja studenata za upis na navedeni studijski program sa 25 na 50 studenata, od čijeg ishoda zavisi konačan broj studenata za upis .

                                                                                                                                                         

II

 

Predlaže se da se po principu afirmativne akcije poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za po 1 %.

 

Obrazloženje

 

 

Senat Univerziteta Crne Gore je dostavio Upravnom odboru Predlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2019/20. godinu, u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete i  uz obrazloženje da je predloženi broj u okviru prošlogodišnjeg broja za upis. Takođe, prilikom predlaganja broja studenata, Senat se rukovodio prvenstveno standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će nastaviti specijalističke studije, potrebama za  obezbjeđenjem norme časova nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja.

 

Upravni odbor je prihvatio obrazloženje Senata za dati predlog broja studenata, pojedinačno po organizacionim jedinicama i donio odluku kao u izreci.

 

 

 

 

Image

 

 

https://m.cdm.me/drustvo/na-univerzitetu-crne-gore-za-specijalisticke-studije-2-560-mjesta/

http://www.antenam.net/drustvo/129758-na-univerzitetu-crne-gore-za-specijalisticke-studije-2-560-mjesta

https://m.portalanalitika.me/clanak/342784/za-specijalisticke-studije-2-560-mjesta

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-crne-gore-za-specijalisticke-studije-2-560-mjesta/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/ucg-za-specijalisticke-studije-2560-mjesta

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/56606-ucg-za-specijalisticke-studije-2-560-mjesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 4411