Rektorat, 18.08.2019

Za upis na magistarske studijske programe 606 mjesta na Univerzitetu Crne Gore



X

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na sjednici održanoj 11.07.2019. godine donio odluku o broju studenata za upis na postdiplomske magistarske studijske programe koje se realizuju na 18 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu.

Ukupni predviđeni broj mjesta je 606. na ukupno 63 studijska programa koje organizuje 18 organizacionih jedinica.

Konkurs će biti raspisan u drugoj polovini septembra, a upis kandidata će se vršiti u zadnjoj sedmici septembra.

Odluku dostavljamo na uvid u nastavku i u dokumentu u prilogu. 

Image

 

Na osnovu čl. 99 i 122ć Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19 i 17/19), člana 24 stav 1 tačka 15 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 13 stav 2 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama (Bilten UCG, br. 339/2015), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog Senata Univerziteta Crne Gore i vijeća organizacionih jedinica, na sjednici od 11. jula 2019. godine, donio je

 

 

ODLUKU

O BROJU STUDENATA

ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2019/20. godinu

 

Član 1

 

UTVRĐUJE SE broj studenata za upis na postdiplomske magistarske studijske programe koje se realizuju na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu:

 

ORGANIZACIONA JEDINICA/

STUDIJSKI PROGRAM

BROJ STUDENATA

ARHITEKTONSKI FAKULTET

20

Arhitektura

20

BIOTEHNIČKI FAKULTET

22

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

10

Zaštita bilja

4

Ratarstvo i povrtarstvo

4

Stočarstvo

4

EKONOMSKI FAKULTET

50

Ekonomija

50

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

60

Energetika i automatika

20

Elektronika, telekomunikacije i računari

20

Primijenjeno računarstvo

20

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

10

Gluma

5

Produkcija

5

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

8

Slikarstvo

2

Vajarstvo

2

Grafika

2

Grafički dizajn

2

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

50

Politikologija

10

Međunarodni odnosi

10

Socijalna politika i socijalni rad

10

Novinarstvo

10

Evropske studije

10

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

35

Fizička kultura

20

Fizičko vaspitanje djece

15

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

40

Turizam

20

Hotelijerstvo

20

FILOLOŠKI FAKULTET

44

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

10

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

10

Engleski jezik i književnost

10

Ruski jezik i književnost

4

Italijanski jezik i književnost

2

Francuski jezik i književnost

8

FILOZOFSKI FAKULTET

29

Sociologija

5

Pedagogija

5

Istorija

5

Geografija

5

Psihologija

5

Predškolsko vaspitanje

4

GRAĐEVINSKI FAKULTET

30

Konstruktivni smjer

10

Saobraćajni smjer

5

Smjer za menadžment i tehnologiju građenja

5

Hidrotehnički smjer

5

Smjer za geotehniku

5

MAŠINSKI FAKULTET

55

Mašinstvo

20

Drumski saobraćaj

15

Mehatronika

20

METALURŠKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET

5

Metalurgija

2

Hemijska tehnologija

3

MUZIČKA AKADEMIJA

18

Opšta muzička pedagogija

3

Klavir

3

Duvački instrumenti

3

Gudački instrumenti

3

Gitara

3

Harmonika

3

POMORSKI FAKULTET KOTOR

20

Menadžment u pomorstvu

10

Pomorske nauke

10

PRAVNI FAKULTET

20

Krivično – pravni smjer

20

PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET

90

Matematika

10

Matematika i računarske nauke

10

Računarske nauke

20

Fizika

10

Biologija-ekologija

10

Nastava biologije

10

Zaštita životne sredine

10

Eksperimentalna biologija i biotehnologija

10

Ukupno:

606

 

Član 2

 

Visina školarine će se utvrditi posebnom odlukom Upravnog odbora, po predlogu vijeća organizacionih jedinica iz člana 1 ove odluke.

 

Član 3

 

Ovlašćuju se dekani organizacionih jedinica iz člana 1 ove odluke da raspišu  konkurs za upis na magistarske studije, saglasno ovoj odluci, zakonu, Statutu UCG i drugim opštim aktima UCG.

 

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Image

 

https://m.cdm.me/drustvo/za-upis-na-magistarske-606-mjesta-na-univerzitetu-crne-gore/

http://www.antenam.net/drustvo/129942-ucg-za-upis-na-magistarske-studije-606-mjesta

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/za-upis-na-magistarske-studije-606-mjesta

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/na-magistarskim-studijama-606-mjesta

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/56720-na-magistarskim-studijama-606-mjesta

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/249990/na-magistarskim-studijama-606-mjesta.html

https://volimpodgoricu.me/2019/08/18/na-ucg-606-mjesta-za-postidoplomske-studije/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 2461