Rektorat, 02.12.2019

Rektor Nikolić: Naučno-tehnološki park je spona između akademskog i biznis sektoraX

Prije nešto više od dva mjeseca 20. septembra ove godine - zvanično je počeo rad Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG d.o.o) osnovan u partnerstvu Vlade, Ministarstva nauke i Univerziteta Crne Gore, uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, gdje će akademski i bizns sektor zajedno raditi na razvoju crnogorske ekonomije i društva koristeći najsavremenije tehnologije, inovacije i naučnoistraživačka dostignuća.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić u razgovoru za Dnevne novine kaže da Naučno-tehnološki park Crne Gore vidi i kao sponu studenata sa različitih fakulteta koji će raditi na realizaciji poslovnih i inovativnih ideja, stvarajući tako pogodno tlo za osnivanje sopstvenih kompanija i pokretanje start-apova koji su najdinamičniji dio ekonomija razvijenih zemalja.

DNEVNE NOVINE: Šta nam možete reći o projektu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore?

NIKOLIĆ: Projekat Naučnotehnološkog parka Crne Gore predstavlja značajan iskorak u jačanju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori. Vjerujem da će Naučno-tehnološki park Crne Gore biti mjesto koje će podsticati saradnju i jačati sinergiju između naučnoistraživačkog sektora, privrednog sektora, lokalne zajednice i državnih institucija, a sve sa ciljem da se kreira stimulativni ambijent koji će za rezultat imati osnaživanje konkurentnosti crnogorske ekonomije. Upravo iz tih razloga su Vlada Crne Gore, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke, prepoznajući značaj takvih projekata u društvu, odlučili da u okviru centralnog kampusa Univerziteta osnuju Naučno-tehnološki park Crne Gore. Sama lokacija Naučno-tehnološkog parka Crne Gore je veoma atraktivna, zbog neposredne blizine tehničko-tehnoloških fakulteta, državnih institucija, te velikog broja kompanija.

DNEVNE NOVINE: Kakva je uloga UCG u okviru Naučno-tehnološkog parka?

NIKOLIĆ: Univerzitet Crne Gore posljednjih godina intenzivno radi na unapređenju potencijala u domenu nauke, istraživanja, inovacija i saradnje sa privredom. Upravo u tom dijelu vidim važnu ulogu našeg Univerziteta u radu Naučno-tehnološkog parka. Kroz aktivnosti za koje će biti zadužen Naučno-tehnološki park, želimo da našem akademskom osoblju omogućimo da rezultati naučnoistraživačke aktivnosti dobiju novu dimenziju i u smislu podsticanja inovacija i inovativnog preduzetništva, odnosno da omogućimo transfer tehnologija i znanja između akademske zajednice i privrednog sektora. Sa druge strane, smatram da će Naučno-tehnološki park pružiti i mogućnost našim studentima u testiranju njihovih preduzetničkih ideja i omogućiti im sticanje praktičnih znanja i kompetencija, koje će im biti od pomoći pri zapošljavanju ili kreiranju sopstvenog biznisa.

DNEVNE NOVINE: Koje rezultate i benefite UCG očekuje od rada Naučno-tehnološkog parka?

NIKOLIĆ: Osim već izrečenih stavova o osnivanju i pokretanju složenog projekta kao što je Naučno-tehnološki park Crne Gore, očekujem da će u bliskoj budućnosti ova institucija uspjeti da kreira neophodnu sinergiju između obrazovanja, nauke i privrede, kada je riječ o njihovoj razvojnoj i konkurentskoj dinamici. Praksa je pokazala da institucije poput NTP kreiraju stimulativnu i afirmativnu atmosferu za rad, pronalaze nova i drugačija rješenja za prepreke koje im stoje na putu i što je najvažnije stvaraju pozitivan multiplikativni efekat na privredno okruženje. Ono što Univerzitet Crne Gore očekuje od NTP jeste podsticaj naučnoistraživačkog rada, stimulisanje inovativnog načina razmišljanja, jačanje preduzetničkih kapaciteta i timske saradnje akademskog osoblja i studenata, kao i uspješnu primjenu rezultata njihovog rada.

DNEVNE NOVINE: Koliko će Naučno-tehnološki park doprinijeti povezivanju UCG sa privredom?

NIKOLIĆ: Jedan od ključnih ciljeva Naučno-tehnološkog parka Crne Gore je da na jednom mjestu kreira ambijent za spajanje nauke, inovacija i privrede, sa fokusom na efikasnije korišćenje istraživačkog i razvojnog potencijala, razvoj novih tehnologija i transfer tehnologija ka privrednom sektoru. Upravo iskustva koja nam dolaze kako iz razvijenih, tako i zemalja u razvoju, govore da su slične organizacione forme za tehničko-tehnološko preduzetništvo i komercijalizaciju inovacija, najbolji način kako da unaprijedimo i intenziviramo navedenu saradnju.

Naučno-tehnološki park Crne Gore će nam omogućiti efikasniju distribuciju neophodnih informacija u oba smjera, a sve sa ciljem povećanja stepena konkurentnosti, kako Univerziteta tako i naše privrede.

DNEVNE NOVINE: Šta ovaj projekat još omogućava našim istraživačima, šta biznis sektoru?

NIKOLIĆ: Operacionalizacijom aktivnosti koje će sprovoditi Naučno-tehnološki park Crne Gore, našim istraživačima i naučnicima biće pružena mogućnost tržišne validacije naučnih ideja i projekata, dok će se poslovnom sektoru pružiti mogućnost rasta i razvoja kroz upotrebu naučnih resursa. Na samom kraju, vjerujem da će Naučno-tehnološki park, uz aktivno korištenje naučnoistraživačkih resursa i inovativnih potencijala Univerziteta, doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta Crne Gore, kroz stimulisanje razvoja start-up i spin-off kompanija, koje su jedan od najvećih nosilaca tehnoloških promjena danas u svijetu. 

DNEVNE NOVINE: Koji su još direktni benefiti od Naučno-tehnološkog parka kada govorimo o studentima i njihovom obrazovanju?

NIKOLIĆ: Univerzitet Crne Gore predano radi na jačanju kvaliteta znanja koja studenti stiču na našim fakultetima. Svjesni stanja na našem tržištu rada, predano radimo na uspostavljanju sistema koji će našim poslodavcima pružiti neophodne kadrove za izazove pred kojima se oni nalaze. Kada govorimo o Naučno-tehnološkom parku Crne Gore i njegovom značaju za obrazovanje naših studenata, prije svega mislim na onaj dio koji je svima nama veoma važan, a to je jačanje preduzetničkog duha i sticanje vještina. Naučno-tehnološki park Crne Gore vidim i kao sponu saradnje studenata sa različitih fakulteta, koji će kreirajući interdisciplinarne timove, raditi na realizaciji poslovnih i inovativnih ideja, stvarajući tako pogodno tlo za pokretanje preduzetničkih inicijativa i osnivanje startap kompanija, koji su najdinamičniji dio ekonomija razvijenih zemalja. Ponoviću, uz podršku naučnoistraživačkih dostignuća, detaljne analize tržišnih potreba i inovativnih pristupa, vjerujem da će Naučno-tehnološki park Crne Gore biti mjesto stvaranja novih vrijednosti zasnovanih na znanju, koje će imati veliki značaj za naše društvo.

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/naucno-tehnoloski-park-spona-izmedu-akademskog-i-biznis-sektora/

 

Image

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 665