Rektorat, 19.12.2019

Zaslužnim pojedincima priznanja za posebne doprinose razvoju Univerziteta Crne GoreX

Image

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić će, na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, dodijeliti 20 priznanja za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta zaslužnim pojedincima sa svih organizacionih jedinica.

Na osnovu prijedloga Vijeća organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, Priznanja za doprinose u tekućoj godini primiće:

 

ImageProf. dr Nedeljko Latinović (Biotehnički fakultet) primiće nagradu kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, po prijedlogu Biotehničkog fakulteta. Do sada je objavio preko 130 naučnih i stručnih radova putem postera i usmenih prezentacija. U posljednjih pet godina učestvovao je u 19 projekata, kako međunarodnih, bilateralnih, tako i nacionalnih projekata. Latinović rukovodi sa pet programa vezanih za praćenje sredstava za zaštitu bilja i bezbjednost hrane, koje finansira Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

 

ImageProf. dr Boban Melović (Ekonomski fakultet) je u 2019. godini autor (koautor) jednog univerzitetskog udžbenika, tri poglavlja u monografiji međunarodnog izdavača; stručne knjige izdate u inostranstvu, tri objavljena rada u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka, pet radova na međunarodnim konferencijama. Angažovan je na dva naučnoistraživačka projekta, više privrednih projekata, a aktivan je i u dijelu internacionalizacije, mentorstava i drugih stručnih i pedagoških aktivnosti. 

 

Image
Doc. dr Martin
Ćalasan (Elektrotehnički fakultet) je u tekućoj godini publikovao sedam radova u časopisima SCI/SCIE liste; tri rada kao dio međunarodne monografije (izdavač Springer); jedan rad u časopisu koji ima međunarodnu distribuciju i koji se u potpunosti piše na engleskom jeziku; tri rada u regionalnim časopisima koji imaju međunarodnu Editorial board i rezime na engleskom jeziku; dva rada u domaćim časopisima; 10 radova na međunarodnim konferencijama; 13 radova na domaćim konferencijama. Osim naučnih publikacija, imao je i intenzivne aktivnosti u realizaciji nekoliko projekata. 

 

ImageProf. Marija Perović (Fakultet dramskih umjetnosti) nagrađena je ove godine, kao rediteljka i ko-producentkinja, za mini TV seriju Grudi, na jednom od najvećih svjetskih festivala Seoul International Drama Awards 2019, koji organizuje Korejska asocijacija TV emitera. Dugometražni film Grudi nastao po predlošku serije, prikazan je na međunardnim festivalima, u Crnoj Gori i u Njemačkoj, a dobio je i specijalno priznanje žirija na Seanema Film festivalu u Ulcinju.  

Image
Prof. mr Ana Matić 
(Fakultet likovnih umjetnosti), inicijatorki i koodrinatorki FLUID dizajn foruma, koji slovi za najreferentniji edukativni forum u regionu i objedinjuje akademsku zajednicu , mlade kreativce, stručnu dizajnersku zajednicu, javne institucije, kulturni sektor i lokalnu zajednicu. U brojkama, ovaj forum znači: 7 godina trajanja/ 62 festivalska dana/oko 756 direktnih učesnika/ 148 predavanja i prezentacija/ 144 predavača/ 29 izložbi/ 6 panela/ 40 radionica/ 16 sesija/ 529 učesnika u radionicama (studenti sa 24 fakulteta iz regiona)/preko 4500 posjetilaca.

Image

Prof. dr Milan Marković
(Fakultet političkih nauka) je redovni profesor i dekan Fakulteta političkih nauka. Autor je i koautor nekoliko knjiga (udžbenika), preko 50 članaka, studija i eseja. Profesor Marković boravio je u na više specijalizacija, seminara i simpozijuma. Takođe, član je više naučnih odbora, udruženja i redakcija.

 

Image
Doc. dr Bojan Mašanović
(Fakultet za sport i fizičko vaspitanje) aktivno se bavi istraživačkim radom, a u saradnji sa kolegama objavio je 25 radova u međunarodnim citatnim bazama SCI, SCIE, SSCI, ESCI, Scopus. Od prošle godine je šef organizacionog odbira u okviru godišnje Međunarodne naučne konferencije koju organizuju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje UCG, a obavlja i posao glavnog urednika časopisa „Journal od Anthropology of Sports and Physical Eduation“ koji je indeksiran u bazama podataka „DOAJ“ i Index Copernicus“.

 

Image

Prof. dr Đurđica Perović
(Fakultet za turizam i hotelijertstvo) imala je zapažene rezultate u domenu naučnoistraživačkog rada, kroz ostvarene rezultate u 2019. godini. Između ostalog, njena tri naučna rada objavljena su ove godine u međunarodnim časopisima koji su indeksirani u WoS-u i Scopus-u, gdje je na dva rada potpisana kao prvi autor. Učesnik je tri međunarodna projekta i jednog bilateralnog projekta.    

 

 

Image
Prof. dr Milica Vuković Stamatović
(Filološki fakultet) je koordinator i jedan od dva glavna autora Erasmus+ CBHE projekta ReFLAME, jednog od najvećih projekata odobrenih Univerzitetu Crne Gore za oblast filologije. Takođe, ona je i autor, odnosno koautor šest naučnih radova objavljenih u časopisima koji se indeksiraju u bazama SSCI/AHCI, od kojih je poslednji objavljen u časopisu Corpus Linguistics and Linguistics Theory koji spada u Q1 kategoriju časopisa za oblast lingvistike.

 

 

Image
Prof dr. Vladimir Drekalović
(Filozofski fakultet) iskazao je veoma visok stepen angažovanja u radu na Filozofskom fakultetu. Objavio je zaključno sa 2019. godinom osam radova na A/HCI listi, od kojih sedam kao jedini autor. Tri rada je do sada objavio u Springerovim časopisima, pri čemu je u posljednjoj godini objavio samostalan rad u časopisu Philosophia koji je duži period kategorisan u klasi Q1 (među 25% najboljih svjetskih časopisa iz oblasti filozofije).

 

Image
Doc. dr Jelena Pejović
(Građevinski fakultet) je rukovodilac naučnoistraživačke saradnje na projektu sa rimskim Sapienza Univerzitetom, kao i sa Dalian Univerzitetom Tehnologije u Kini. Ona je u 2019. godini publikovala rad u časopisu koji se nalazi u međunarodnoj citatnoj bazi SCI Q1 kategorije Engineering Structures koji je u prvih 11% časopisa sa impakt faktorom 3.084. U toku ove godine bila je aktivni učesnik i nacionalni crnogorski predstavnik u tri COST akcije, a takođe je realizovala i tronedeljnu naučnoistraživačku posjetu IFSTTAR-u u Parizu.

 


Image
Doc. dr Nikola Šibalić
 
(Mašinski fakultet) je imao značajan naučnoistraživački doprinos,i ima zapažen broj radova objavljenih u renomiranim naučnim časopisima, koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka: SCI/SCIE, kao i radova koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku. Učesnik je i brojnih međunarodnih, regionalnih konferencija i bio je aktivni istraživač u okviru tri naučnoistraživačka projekta.

 

 

ImageProf. dr Miroslav Radunović (Medicinski fakultet) je u 2019. godini publikovao četiri naučna rada u časopisima koji se nalaze u u renomiranim međunarodnim bazama podataka, dok su tri rada saopštena na kongresima od međunarodnog značaja u 2019. godini. Svoju stručnu djelatnost iskazao je i kao član Uređivačkog odbora časopisa „Medical. Kao saradnik – aktivni istraživač učestvovao je u realizaciji nacionalnih naučnoistraživačkih projekata. U ovoj godini učestovao je kao član Projektnog tima iz Crne Gore na bilateralnom naučno istraživačkom projektu i kao član istraživačkog tima na projektima DEMOSTRATE i RECOGNISED.

 

 

ImageProf. dr Veselinka Grudić (Metalurško-tehnološki fakultet) je u 2019. godini publikovala tri rada, od kojih je na dva autor a na jednom koautor, u naučnim časopisima koji se nalaze na SCI listi. Kao mentor pri izradi dvije doktorske disertacije ostvarila je saradnju sa renomiranim fakultetima i naučnicima iz okruženja, jednu kroz bilateralni projekat čiji je rukovodilac. Profesorica Grudić je rukovodilac projekta „Materijali za skladištenje energije“ čiji je cilj da kroz predavanja renomiranih svjetskih stručnjaka zainteresuje studente i mlade istraživače da se opredijele za ovu oblast istraživanja.

 

Image
Prof. mr Bojan Martinović
 
(Muzička akademija) koji pripada grupi najistaknutijih crnogorskih mladih muzičara koji već godinama izvodi najkompleksnija djela solističke, kamerne i orkestarske litarture, uz 2019. godini je održao 30 koncerata u zemlji i inostranstvu. Ove godine, rukovodilac je naučnoistraživačkog projekta „Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali MusiH“, koji finansira Ministarstvo nauke. Organizator je i predsjednik programskog odbora II Međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“ održane u avgustu 2019. godine.

 

Image
Prof. dr Romeo Meštrović
(Pomorski fakultet Kotor) je u tekućoj godini objavio rad indeksiran na SCIE listi. Takođe, odabran je za člana (Fellow) sljedeća četiri međunarodna naučna instituta čiji su članovi profesori vodećih svjetskih univerziteta i akademija nauka, kao i dva nobelovca. Njegovi radovi na osnovu Google Scholar profila, u ovoj godini su citirani ukupno 152 puta.

 

 

ImageProf. dr Biljana Đuričin (Pravni fakultet) je koordinator jednog od najvećih projekta Pravnog Fakultet – ENEMLOS, čiji je cilj da studenti dobiju kompletno pravno obrazovanje, steknu vještine, promovišu odgovornost i pravnu etiku, ali i da se pripreme za polaganje pravosudnog ispita. Profesorica Đuričin poseban doprinos je dala uvođenju novih instituta u crnogorsko pravosuđe, u kontekstu prava EU, a koje je ujedno uspješno inkorporisala u nastavni plan i program Pravnog fakulteta UCG. Njen doprinos posebno je vidljiv u uspostavljanju međunarodne saradnje, širenju pravne misli i kulture, istovremeno pokazujući kako treba razumjeti stranu nauku i praksu i primjenjivati je u našem pravu.ImageProf. dr David Kalaj (Prirodno-matematički fakultet) je u tekućoj godini imao deset naučnih radova objavljenih u časopisima Q1, tri objavljena u časopisima Q2, a jedan prihvaćen i za štampu. Takođe, bio je imao tri uvodna predavanja na medjunarodnim konferencijama. Ove godine uručena mu je nagrada za najuspješnijeg naučnika starijeg od 30 godina od strane Ministarstva Nauke, Crne Gore, zbog izuzetnih naučnoistraživačkih rezultata postignutih u 2019. godini. Broj njegovih citata na Google Scholar pretraživaču, u toku ove godine, iznosi više od 180.

Image
Dr Radoslav Raspopović
(Istorijski institut) je duži niz godina na čelu Istorijskog Institutu UCG, angažovan je kao predavač na Fakultetu političkih nauka, a kao mentor uzima učešće u izradi diplomskih i magistarskih radova. Takođe, glavni je i odgovorni urednik najstarijeg naučnog časopisa „Istorijski zapisi“ u kojem su radovi istraživača iz Crne Gore, regiona, a i šire. Njegovi radovi, čiji je akcenat na proučavanju prošlosti Crne Gore u XVIII i XIX vijeku, imaju posebno mjesto u Zbornici arhivske građe iz evropskih arhiva.

 

 

ImageDr Danijela Joksimović (Institut za biologiju mora) ostvarila je impozantne rezultate u dijelu naučnih i projektnih aktivnosti iz oblasti hemije mora i okeanografije sa posebnim akcentom na određivanje sadržaja teških metala u sedimentu i biološkom materijalu, kao i antropogeni uticaj na kvalitet i stanje morske vode u akvatoriju Bokokotorskog zaliva i otvorenog mora crnogorskog primorja. Rukovodilac je šest međunarodnih projekata, četiri nacionalna projekta, a u 2019. godini publikovala je dva autorska i tri koautorska rada u renomiranim časopisima koji se nalaze u bazama SCIE liste.

 

Univerzitet Crne Gore kontinuirano teži da afirmiše rad pojedinaca koji su ostvarili zapažene rezultate i kroz individualni rad doprinijeli jačanju konkurentnosti i internacionalizacije Univerziteta Crne Gore u okviru Evropskog prostora visokog obazovanja i Evropskog istraživačkog prostora. Zajednički rezultati i napor akademske zajednice imaju ključnu ulogu u podsticanju i otvaranju novih perspektiva razvoja crnogorskog društva. Nadamo se da će nagrade biti dodatni podsticaj za dalji rad nagrađenih, kao i poziv njihovim kolegama da daju lični doprinos.

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/poseban-doprinos-u-radu-univerzitet-dodjeljuje-priznanja-za-20-profesora/

https://antenam.net/drustvo/143462-priznanja-za-posebne-doprinose-razvoju-univerziteta

https://volimpodgoricu.me/2019/12/19/poseban-doprinos-u-radu-univerzitet-dodjeljuje-priznanja-za-20-profesora/

 

 

Broj posjeta : 4529