Rektorat, 06.02.2020

Uvođenje nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima osnovnih i master studija Univerziteta Crne GoreX

Foto: Sa inicijalnog sastanka projekta

ImageUvođenje nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima na nivou osnovnih i master studija od akademske 2021/2022. godine, jedan je od benefita koji će Univerzitetu Crne Gore donijeti projekat  Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje.

O projektu, pod engleskim nazivom Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning - IESP), i izazovima internacionalizacije razgovarali smo sa prorektoricom Univerziteta Crne Gore prof. dr Natašom Kostić.

UCG: Rektorat Univerziteta Crne Gore je koordinator jedinog strukturnog projekta, odobrenog u okviru Erasmus+ programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori?

PROF. DR KOSTIĆ: Tako je, u pitanju je dvogodišnji projekat čija je realizacija počela u novembru 2019. godine, a ukupan budžet projekta iznosi 683.014 eura. Projekat IESP ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost Univerziteta Crne Gore, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije.

UCG: Koji su najvažniji benefiti za Univerzitet Crne Gore tokom realizacije projekta?

PROF. DR KOSTIĆ: Najvažnije dobrobiti za Univerzitet ogledaće se u izradi Strategije internacionalizacije sa akcionim planom i pratećim dokumentima, potom uvođenju nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima na nivou osnovnih i master studija od akademske 2021/2022. godine i izradi nastavnih materijala na engleskom jeziku, kao i izradi kriterijuma za procjenu kvaliteta procesa internacionalizacije.

Organizovaćemo najmanje dvije akreditovane interdisciplinarne ljetnje škole na engleskom jeziku već od jula naredne godine, a biće osnovan i Jezički centar za internacionalizaciju na nivou Univerziteta, u cilju osnaživanja procesa internacionalizacije.

UCG: Jedan od ciljeva je i unapređenje znanja i vještina nastavnog i administrativnog osoblja u procesu internacionalizacije?

PROF. DR KOSTIĆ: Projekat IESP će biti fokusiran na nekoliko konkretnih ciljeva koji uključuju uspostavljanje strateškog planiranja u oblasti internacionalizacije, zatim razvoj mehanizama za monitoring i evaluaciju internacionalizacije, potom unapređenje znanja i vještina nastavnog i administrativnog osoblja za učešće u procesu internacionalizacije, kao i unapređenje preduslova za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja.

Specifični ciljevi projekta će biti realizovani kroz nekoliko ključnih zadataka koji će rezultirati razvojem smjernica za efikasan model internacionalizacije na Univerzitetu Crne Gore, potom razvojem kapaciteta za učešće u procesu internacionalizacije putem obuke osoblja i modernizacije opreme, kao i razvojem neophodnih alata za jačanje procesa internacionalizacije.

UCG: Da li UCG ima dovoljno administrativnih kapaciteta da odgovori na ambiciozne ciljeve kada je riječ o internacionalizaciji i programima mobilnosti?

PROF. DR KOSTIĆ: Univerzitetu Crne Gore su u pozivu za finansiranje Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u 2019. godini odobrena tri koordinatorska projekta, što uz još tri odobrena partnerska projekta predstavlja maksimalno dozvoljeni broj od šest projekata po instituciji i najbolji je do sada ostvaren rezultat na nivou najstarije visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori.

Univerzitet uspješno realizuje projekte i u drugim međunarodnim programima, kao što su HORIZONT 2020, IPA program prekogranične saradnje, program tehničke saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, Eureka program, i drugi. Našim studentima, kao i akademskom, stručnom i nenastavnom osoblju, ostvarenje mobilnosti omogućeno je na više od 200 partnerskih univerziteta iz preko 30 zemalja svijeta, sa kojima Univerzitet realizuje sporazume o saradnji. Ovi podaci sami po sebi govore o našoj spremnosti da na najvišem mogućem nivou odgovorimo na savremene potrebe razvoja u oblasti visokog školstva u Crnoj Gori.

 UCG: To znači da će se projekat IESP odraziti i na kapacitete Univerziteta Crne Gore?

PROF. DR KOSTIĆ: Svjesni potrebe stalnog usavršavanja svojih institucionalnih kapaciteta, Univerzitet će kroz pojekat IESP unaprijediti procese upravljanja, donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti internacionalizacije, i na taj način će biti u stanju da još bolje odgovori na potrebe i zahtjeve crnogorskog društva i privrede.

Implementacija Strategije internacionalizacije imaće pozitivan uticaj na učešće u obrazovnim i istraživačkim programima koje finansira Evropska unija, zatim na razvoj zajedničkih studijskih programa sa evropskim univerzitetima, kao i na uvođenje i unapređenje nastave na stranim jezicima na Univerzitetu. Najzad, značajno ćemo poboljšati uslove za privlačenje više stranih studenata da studiraju u Crnoj Gori, što će za posljedicu imati jačanje institucionalne otvorenosti, internacionalizacije i modernizacije crnogorskog visokoškolskog sistema

UCG: Koliko će uspješna realizacija projekta uticati na vidljivost i konkurentnost Univerziteta?

PROF. DR KOSTIĆ: Očekujemo da će projekat IESP ostvariti značajan uticaj na konkurentnost i vidljivost Univerziteta Crne Gore, što će biti rezultat unaprijeđenih kapaciteta u oblasti internacionalizacije, kao i primjene strateških planova i realizacije konkretnih mjera u ovom domenu.

Ključni ciljevi razvoja Univerziteta prepoznati su Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024. i odnose se na povećanje međunarodne konkurentnosti, međunarodne prepoznatljivosti i vidljivosti u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i Evropskom istraživačkom prostoru. Oni su u potpunosti usklađeni sa Strategijom razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori, koja naglašava međunarodne aktivnosti univerziteta i potrebu njihove potpune integracije u Evropski prostor visokog obrazovanja. 

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/uvodi-se-nastava-na-engleskom-jeziku-na-osnovnim-i-master-studijama/

https://portalanalitika.me/clanak/358092/uvodenje-nastave-na-engleskom-jeziku-na-odabranim-predmetima-osnovnih-i-master-studija-ucg

https://volimpodgoricu.me/2020/02/06/uvodjenje-nastave-na-engleskom-jeziku-na-odabranim-predmetima-osnovnih-i-master-studija-univerziteta-crne-gore/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/uvodi-se-nastava-na-engleskom-jeziku-na-osnovnim-i-master-studijama/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 660