Rektorat, 08.04.2020

Univerzitet Crne Gore dobio 11 projekata od 13 odobrenih u okviru programa H2020 i COSTX

Ministarstvo nauke je 3. decembra 2019. godine objavilo Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, sa rokom predaje projektnih predloga do 28. februara 2020. godine. Do navedenog roka pristiglo je 28 prijava na konkurs. Ekspertska komisija koju je formiralo Ministarstvo nauke ocjenjivala je pristigle prijave u periodu 12. mart – 03. april 2020. godine. Na osnovu ocjena komisije, objavljujemo rezultate konkursa.

 

Sažetak rezultata konkursa:

 

  • - Prijavljeno 30 projekata
  • - 2 projekta su diskvalifikovana jer su dostavljena nakon predviđenog roka
  • - 9 prijava za istraživanja koja se povezuju sa tekućim projektima iz EU programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020
  • - 18 prijava za istraživanja koja se povezuju sa tekućim projektima iz evropskog programa COST
  • - 1 prijava za istraživanje koje se povezuje sa tekućim projektom Evropske organizacije za nuklearna istraživanja     (CERN)
  • - Prag od 60 poena od maksimalnih 100, prešlo je svih 28 projekata
  • - 13 projekata prihvaćeno je za finansiranje, u ukupnom iznosu od 224.018 EUR za dvogodišnja istraživanja
  • - Od 13 projekata, 6 je iz tehničko-tehnoloških nauka, 2 iz prirodnih, 2 iz društvenih, 1 iz poljoprivrednih, 1 iz medicinskih i 1 iz humanističkih nauka
  • - Kad je riječ o društveno-ekonomskim ciljevima ovih projekata, 4 su usmjereni na opšte unapređenje znanja, 2 na industrijsku proizvodnju i tehnologiju, 2 na političke i društvene sisteme, strukture i procese, 2 na energetiku, 1 na saobraćaj, telekomunikacije i ostalu infrastrukturu, 1 na zdravlje i 1 na poljoprivredu.

 

UKUPNA vrijednost prihvaćenh projekata na Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST: 224.018 EUR


Više detalja o Konkursu dostupno je u tabeli u prilogu i na linku Ministarstva nauke http://www.mna.gov.me/vijesti/223619/Rang-lista-projekata-iz-Konkursa-za-podsticanje-ucesca-u-programima-Horizont-2020-i-COST.html

 

Prilog 1: Lista odobrenih projekata 
RB Naziv projekta Nosilac projekta Rukovodilac  EU Program u koji se uključuje Oblast nauke Društveno - ekonomski cilj projekta Ocjena max 100 Ukupna vrijednost projekta Traženi iznos Odobreni iznos
1 Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru  Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet Dr Nina Serdar H2020 - Real-time earthquake rIsk reduction for a reSilient
Europe (RISE)
2-201  Tehničko-tehnološke nauke - Građevinarstvo  04 - Saobraćaj, telekomunikacije i ostala infrastruktura 98 20,000 € 20,000 € 19,000 €
2 Primjena biosenzora u provjeri autentičnosti kvaliteta i bezbjednosti hrane Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Dr Marko Simeunović Horizon 2020 - Innovative bio-inspired sensors and microfluidic devices for saliva-based theranostics of oral and systemic diseases 2-202  Tehničko-tehnološke nauke - Elektrotehnika,
Elektronika,
Informatičko
inženjerstvo
06 -Industrijska proizvodnja i tehnologija 95.8 18,930 € 18,930 € 13,930 €
3 Priprema End-of-waste Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet Prof. dr Mira Vukčević H2020 - New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction (CINDERELA) 2-205  Tehničko-tehnološke nauke - Inženjerstvo
materijala
06 -Industrijska proizvodnja i tehnologija 94.5 20,000 € 20,000 € 17,000 €
4 Crnogorska platforma za inovacije u sportu Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Prof. dr Stevo Popović  COST akcija CA18236 5 - 509 Društvene nauke - Ostale društvene nauke  13.5 - Opšte unapređenje znanja - IR u oblasti društvenih nauka 91 20,000 € 20,000 € 17,000 €
5 Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije  Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet Prof. dr Veselinka Grudić COST akcija CA18224 2-207  Tehničko-tehnološke nauke - Inženjerstvo za životnu sredinu 05 - Energija 91 24,988 € 19,988 € 18,668 €
6 Istraživanje beskućništva u Crnoj Gori  Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić  Dr Nataša Krivokapić COST akcija CA15218 5 - 504 Društvene nauke - Sociologija 11 - Politički i društveni sistemi, strukture i procesi 87 36,000 € 20,000 € 20,000 €
7 Unapređivanje istraživačke infrastrukture i mjernih tehnika za testiranje brzih ''state-of-the-art'' LHC-HL vremenskih detektora Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Gordana Medin CERN RD50 1 - 103 Prirodne nauke - Fizičke nauke 13.1 - Opšte unapređenje znanja -IR u oblasti prirodnih nauka 86.8 20,000 € 20,000 € 20,000 €
8 Unapređenje prenosnog sistema regionalnih granica pomoću tehnologije inteligentnih tržišta Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Prof. dr Saša Mujović H2020 - Transmission system enchancement of regional borders by means of intelligent market technology (TRINITY) 2-202  Tehničko-tehnološke nauke - Elektrotehnika,
Elektronika,
Informatičko
inženjerstvo
05 - Energija 86 20,000 € 20,000 € 20.000 EUR
9 Zastita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori  Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Doc. dr Milena Đukanović COST akcija CA17124 2 - 202 - 206 - Tehničko-tehnološke nauke - Elektrotehnika, Elektronika, informatičko inženjerstvo - Medicinsko inženjerstvo 13.2 - Opšte unapređenje znanja -IR u oblasti tehničko-tehnoloških nauka 86 20,000 € 20,000 € 16,000 €
10 Postsocijalistički identitet Crne Gore Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić  Prof. dr Živko Andrijašević COST akcija CA16213 6 - 601 – Humanističke nauke - Istorija i arheologija 11 - Politički i društveni sistemi, strukture i procesi 85.5 20,520 € 17,520 € 17,520 €
11 Genetski i genomski diverzitet vinove loze u Crnoj Gori  „13. JUL – PLANTAŽE“ a.d.  Prof. dr Vesna Maraš COST akcija CA17111  4 - 404 - Poljoprivredne nauke - Poljoprivredna
biotehnologija
08 - Poljoprivreda 85.3 62,300 € 20,000 € 15,000 €
12 Matematički modeli kolektivnih kretanja: distribuirano upravljanje i optimizacija Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Vladimir Jaćimović COST akcija CA18232 1 - 101 - Prirodne nauke - Matematika  13.1 - Opšte unapređenje znanja - IR u oblasti prirodnih nauka 84 23,200 € 15,900 € 13,900 €
13 Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Doc. dr Bojan Mašanović COST akcija CA18136 3- 303 - Medicinske nauke - Nauke o zdravlju  07 - Zdravlje 83 20,000 € 20,000 € 16,000 €

 

Image

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 789