Rektorat, 05.06.2020

Konkurs za izbor dekana Arhitektonskog fakultetaX

 

 

Na osnovu člana 76 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, Univerzitet Crne Gore raspisuje

 

K O N K U R S

ZA IZBOR DEKANA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

 

 

Pravo prijave na konkurs imaju lica sa akademskim odnosno naučnim zvanjem, u radnom odnosu na organizacionoj jedinici za koju konkurišu.

Uz prijavu se podnose dokazi o ispunjavanju uslova i program razvoja organizacione jedinice.

Rokovi za izborne radnje utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-155/1 od 03.06.2020. godine, koja je objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Izbor se vrši za mandatni period 2020-2023. godina.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, na adresu:

- Univerzitet Crne Gore – Arhitektonski fakultet, Bulevar Džordža Vašingtona b.b.

Neblagovremene i nepotpune prijave odbaciće se.

 

 

 

Image

 

Broj posjeta : 276