Rektorat, 16.09.2020

Senat UCG predlaže 100 mjesta za upis na doktorske studije za studijsku 2020/2021. godinuNa danas održanoj sjednici, Senat Univerziteta Crne Gore je, nakon razmatranja dostavljene dokumentacije organizacionih jedinica, uz saglasnost Odbora za doktorske studije, utvrdio broj studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu koji predviđa ukupno 100 mjesta.

Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije u 2020/21. godini na 13 organizacionih jedinica je sljedeći: Biotehnički fakultet 5, Građevinski 5, Mašinski 5, Metalurško-tehnološki 2, Pomorski fakultet Kotor 10, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 5, Pravni 6, Filozofski 2, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 10, Medicinski 12, Prirodno-matematički 15, Elektrotehnički 15, Filološki 8.

Prijedlog Senata Univerziteta Crne Gore biće dostavljen na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore koji će donijeti odluku o prijedlogu broja studenata za upis na doktorske studije i visini školarine, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, u postupku davanja saglasnosti na raspisivanje Konkursa.

Na Senatu je takođe usvojen i prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka i Studentskog parlamenta UCG da se na Studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad rang lista proširi za pet kandidata.
Upis dodatnog broja studenata predlaže se u broju koji je u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete, vodeći računa da se povećanjem ne ugroze kriterijumi kvaliteta organizacije nastave.

Senat je imenovao recenzentsku komisiju za oblast Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu, oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kao i Komisiju za praćenje inauguracionog predavanja za oblast Izvođačke umjetnosti (Klavir) na Muzičkoj akademiji.

Senat je, između ostalog, razmatrao i referate za izbor u akademska i naučna zvanja iz Biltena UCG br. 498, Biltena UCG br. 501 i Biltena UCG br. 502 za 13 oblasti na pet organizacionih jedinica i to za oblasti hirurške grupe kliničkih medicinskih predmeta i grupa predmeta Uvoda u medicine, oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta, oblast Anatomija, oblast Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta, za oblast Bolesti zuba i Preventivna dječija stomatologija na Medicinskom fakultetu, oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, za oblast Voćarstvo i Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, oblast Društvo i privreda srednjovjekovnih gradova na tlu Crne Gore i Istorija Crne Gore u novom vijeku na Istorijskom institutu, kao i za oblast Montenegritika-Crnogorski jezik, Italijanistika-Italijanski jezik i oblast Romanistika na Filološkom fakultetu.

 

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/univerzitet-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije/

https://www.portalanalitika.me/clanak/senat-ucg-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije-za-studijsku-2020-2021-godinu

https://www.antenam.net/drustvo/171510-senat-ucg-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije-za-studijsku-2020-2021

https://www.pobjeda.me/clanak/senat-ucg-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije?page=1

https://volimpodgoricu.me/2020/09/16/senat-ucg-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije-za-studijsku-2020-2021-godinu/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/469749/predlozili-stotinu-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije

https://mnemagazin.me/2020/09/16/ucg-na-doktorskim-studijama-100-mjesta/

https://www.rtnk.me/me/crna-gora/ucg-predlaŽe-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije/

https://www.onogost.me/drustvo/univerzitet-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije

https://www.mladiniksica.me/univerzitet-predlaze-100-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije/

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=760048&datum=2020-09-17

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1172