Centrom za unapređenje kvaliteta UCG rukovodiće prof. dr Svetlana Perović
Centrom za unapređenje kvaliteta UCG rukovodiće prof. dr Svetlana Perović

Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) je na elektronskoj sjednici imenovao direktoricu Centra za unapređenje kvaliteta UCG, redovnu profesoricu Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, dr Svetlanu Perović.

Prof. Perović diplomirala je 1996. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG, Odsjeku za biologiju, s prosječnom ocjenom 9.3. Magistarski rad pod nazivom "Mikrobiološki testovi za detekciju inhibitora genotoksičnog efekta zagađivača životne sredine" uradila je i odbranila na Katedri za Biologiju mikroorganizama Biološkog fakulteta u Beogradu. Tema magistarske teze je iz oblasti antimutageneze/antikancerogeneze. U magistarskom radu naročita pažnja se poklanja supstancama biljnog porijekla sa inhibitornim ili modulatornim efektom na genotoksične agense i njihovoj primjeni u primarnoj prevenciji maligniteta i drugih bolesti uzrokovanih mutacijama.

Doktorsku disertaciju pod naslovom ″Primjena integralnog pristupa i analiza diverziteta bakterijskih zajednica u procjeni ekotoksikološkog stanja Skadarskog jezera″ odbranila je na Katedri za Biologiju mikroorganizama, Biološkog fakulteta u Beogradu i time stekla zvanje doktora bioloških nauka.

Image
prof. dr Svetlana Perović

U okviru istraživanja doktorske disertacije radila je na analizama ekološkog i ekotoksikološkog stanja akvatičnih ekosistema korišćenjem baterije mikrobioloških testova i bio-testova na višim organizmima (Komet test, Citotoksični test na ćelijskim linijama RTG-2 i RTL-W1, EROD  test i dr). Takođe, radila je na komparativnoj analizi genetske raznolikosti mikroorganizama u vodi i sedimentima akvatičnog ekosistema Skadarskog jezera, primjenom klasičnih metoda i molekularno-genetičkih: izolacija DNK iz prirodnih uzoraka, sedimenata i vode,  PCR tehnika, elektroforeza TTGE (Temporal Temperature Gel Electrophoresis), RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism) , izolacija rezistentnih bakterija na živu.

Kroz međunarodne naučnoistraživačke projekte usavršavala se na više univerziteta, kroz kraće studijske boravke: na Institutu za Zoologiju, Univerziteta u Hajdelbergu, Njemačka, u Labaratoriji za akvatičnu ekologiju i toksikologiju; na univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu, u Laboratoriji za hemiju i mikrobiologiju; na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, u Laboratoriji za molekularnu genetiku mikroorganizama; u Institutu Bioforsk, Norveška.

Do sada je objavila više od 50 naučnih publikacija u vidu naučnih radova, saopštenja na nacionalnim i internacionalnim kongresima, simpozijima i konferencijama. Učestvovala je na mnogim internacionalnim i nacionalnim projektima: EULIMNOS, SEE ERA NET (An Integrated Strategy to Assess and Evaluate Water Quality of Lake Shkodra),  NEWEN (Netherlands and Western Balkans Environmental Network), DRIMON, WUS-Austria, bilateralnim projektima sa Slovenijom, Hrvatskom, Austrijom i Srbijom, EUREKA ("Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visoko kvalitetne proizvode sa dodatnom vrijednošću") i dr.

Oblast istraživanja dr Svetlane Perović je mikrobiologija, ekološka mikrobiologija i zaštita životne sredine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.