Rektorat

Održan sastanak povodom Izvještaja o samoevaluaciji fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore za 2019/20. godinu
Održan sastanak povodom  Izvještaja o samoevaluaciji fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore za 2019/20. godinu

Priprema Izvještaja o samoevaluaciji fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu bila je tema elektronskog sastanka Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta, stručnog tijela Centra za unapređenje kvaliteta, i predstavnika komisija za obezbjeđenje i unapređenje sistema kvaliteta fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore .

Na sastanku su date korisne smjernice i pojašnjenja za popunjavanje Izvještaja o samoevaluaciji, odnosno standarda/indikatora kvaliteta.

Standardi kvaliteta su veoma važan instrument za praćenje kvaliteta stanja u visokom obrazovanju i definisanje pravca razvoja univerziteta.

Univerzitet Crne Gore je prepoznao potrebu izrade standarda kvaliteta za instituciju, a u skladu sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja, odnosno sa dokumentom pod nazivom Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

To je prepoznato i normativnim aktima kojima se reguliše sistem visokog obrazovanja u zemlji, kao što je Zakon o visokom obrazovanju, Ugovor o finansiranju Univerziteta i Ministarstva prosvjete, zatim kroz Strategiju razvoja Univerziteta Crne Gore za period 2019–2024. godina.

Jedna od preporuka tima Institucionalne programske evaluacije, nezavisne članske službe Evropskog univerzitetskog udruženja (EUA), koji je posjetio Univerzitet Crne Gore 2018. godine, odnosila se i na promociju smjernica ESG-a i njihovu upotrebu.

Broj posjeta : 757