Rektorat, 25.09.2018

Realizovan monitoring Erasmus + projekata za kreditnu mobilnost na UCGPredstavnici Erasmus + kancelarije u Crnoj Gori Vanja Drljević i Ranko Lazović održali su monitoring Erasmus + projekata za kreditnu mobilnost na Univerzitetu Crne Gore kroz sastanak sa studentima, prodekanima za međunarodnu nastavu i predstavnicima Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Studenti su prenijeli iskustva  tokom procesa prijave, boravka na stranom univezitetu i po povratku sa razmjene tj. iskustva sa priznavanjem predmeta položenih na stranom univerzitetu.

Prodekani za međunarodnu saradnju razgovarali su o važećem Pravilniku za mobilnost studenata, trenutnim  procedurama i praksama, barijerama  za povećanje broja studenata i nastavnog osoblja koje učestvuje u programima mobilnosti. Razmotreni su i načini na koje se ove prepreke mogu prevazići, kao i kako da se stvore uslovi za što uspješnije korišćenje fondova Evropske unije za projekte kreditne mobilnosti za zemlje Zapadnog Balkana.

Šta Univerzitet i pojedini fakulteti rade da podstaknu studente i nastavno i nenastavno osoblje da učestvuju u programima mobilnosti, takođe je bila tema monitoring sastanaka. Postavljeno je i pitanje kako podstaći nastavno osoblje da koristi mobilnosti sa ciljem držanja nastave na stranim univerzitetima, te kako da iskustva prenesu kolegama po povratku sa mobilnosti.

Cilj današnjeg sastanka, u okviru kontinuiranog monitoringa, bio je je da se ocijeni koliko se poštuju principi Erasmus povelje za visoko obrazovanje i međuinstitucionalni ugovori koji predstavljaju osnov za realizaciju mobilnosti. Takođe, monitoring provjerava da li su zadovoljeni svi formalni administrativni uslovi za realizaciju mobilnosti, te da li potencijalni aplikanti imaju dovoljno dostupnih informacija o ponuđenim mogućnostima,kao i  da li se krediti stečeni na partnerskim insitucijama priznaju studentima po povratku samobilnosti.

Izvještaj Erasmus + kancelarije daće preporuke za dalje unapređenje uslova i procedura za implementaciju projekata kreditne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa.