Rektorat, 09.04.2019

Novosti Erasmus + projekta E-VIVA dostupne i na Facebook straniciX

Erasmus + projekat  E-VIVA - Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana, od sada je dostupan i na Facebook stranici, na linku: https://www.facebook.com/EVIVA-263695477858897/ 

Projektom je, između ostalog, predviđena dvosedmična obuka 10 studenata Univerziteta Crne Gore, kao jedne od 16 partnerskih institucija, na Univerzitetu u Skoplju na temu razvoja socijalnih, personalnih i organizacionih kompetencija značajnih za rad u poslovnom okruženju. Projekat će u završnoj fazi uspostaviti sistem za validaciju ovih kompetencija, koji će studentima omogućiti dobijanje sertifikata. Studenti su uglavnom sa Mašinskog fakulteta, a prije odlaska na makedonski univerzitet, proći će kroz obuku na Mašinskom fakultetu. 

Projektom je predviđena nabavka 30 lap top i PC računara, koje će studenti imati na raspolaganju do završetka obuke. 

E-VIVA promoviše “blended learning” bazirano ne samo na “face to face”, lice u lice učenju,  već i na web-orjentisanom učenju kao i učenju kroz praksu i stažiranje u izabranim poslovnim okruženjima.

Društvene, lične i organizacione kompetencije poput kreativnosti inovativnosti i kooperativnosti su prepoznate kao vrlo bitne za svako radno mjesto pa ih poslodavci sve više traže prilikom zapošljavanja novih kadrova.

Ove kompetencije se uglavnom stiču u neformalnom okruženju, kroz razne vannastavne aktivnosti i dodatne kurseve ili samostalnim učenjem kroz radni angažman

Kroz E-VIVA projekt će se razviti set inovativnih trening modula orjentisanih na razvoj društvenih, ličnih i socijalnih kompetencija koji će se u određenoj mjeri integrisati u postojeće nastavne planove i programe.

 E-VIVA partneri iz EU zemalja će dati podršku u razvoju ovih modula učenja i razvoju kompetencija kod studenata.

Na projektu učestvuje 16 partnera, odnosno institucija visokoškolskog obrazovanja,  i iz Evropske unije(4), Crne Gore(2), među kojima je Univerzitet Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije(2), Bosne i Hercegovine(2), Kosova (2) i iz Srbije(2). Koordinator projekta je Evropski Univerzitet Tirana.

Ukupna vrijednost EU granta je 993.581 EUR, a iznos koji je opredijeljen za Univerzitet Crne Gore, za ovaj trogodišnji projekat je oko 70 000 EUR.