Rektorat, 13.02.2020

Poziv za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)X

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava objavila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Izbori za navedeni Komitet će se održati na 21. sastanku strana ugovornica Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, 29. juna 2020. godine, u Njujorku.

Komitet se sastoji od dvadeset i tri eksperta, visokog moralnog ugleda i stručnosti iz oblasti na koje se odnosi Konvencija. Eksperte kandiduju i biraju države ugovornice, a oni djeluju u ličnom svojstvu. Prilikom izbora članova Komiteta, vodi se računa o ravnomjernoj geografskoj rasprostranjenosti država ugovornica i predstavljanju raznih oblika civilizacije, kao i glavnih pravnih sistema.

Članovi Komiteta se biraju na tajnom glasanju sa liste eksperata koje su predložile države ugovornice. Svaka država može predložiti jednog kandidata.
Na ovogodišnjim izborima bira se 11 kandidata. Mandat članovima Komiteta traje četiri godine.

Komitet održava tri sesije godišnje u trajanju od tri do četiri nedjelje, a prije svake sesije održava se zasijedanje radne grupe u trajanju od nedjelju dana. Sesije se, po pravilu, održavaju u februaru/martu, julu i oktobru/novembru. Od članova Komiteta se očekuje da prisustvuju svim sesijama tokom godine, kao i pripremnim radnim grupama. Radni jezici Komiteta su engleski, francuski i španski.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 3. mart 2020. godine.

Detaljnije informacije o Komitetu, načinu izbora članova i njihovom mandatu, kao i formular za prijavu kandidata, dostupni su ovdje.

IZVOR: Ministarstvo vanjskih poslova

Broj posjeta : 204