Rektorat, 26.10.2020

U okviru Erasmus + projekta IESP organizovana razmjena iskustava sa kolegama sa Univerziteta u Ljubljani na temu organizacije međunarodnih ljetnjih školaX

Intenzivne aktivnosti na realizaciji Erasmus + projekta “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP” nastavljene su dvodnevnom on-line obukom na temu organizacije međunarodnih ljetnjih škola.

Međunarodne ljetnje škole značajan su instrument za privlačenje stranih studenata, povećanje vidljivosti univerziteta na međunarodnom planu, ali i jedna od aktivnosti kojima se podržava tzv. internacionalizacija kod kuće i povezivanje univerziteta sa širom društvenom zajednicom. U najširem smislu predstavaljaju manje formalan oblik prenošenja znanja.

Univerzitet u Ljubljani tradicionalno organizuje veliki broj međunarodnih ljetnjih škola. Svoje bogato iskustvo prenijele su kolege sa Ekonomskog fakuleta, Fakulteta za pomorstvo i transport, Fakulteta za umjetnost i dizajn i Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, dok su centralne službe Univerziteta u Ljubljani predstavile način na koji prate aktivnosti fakulteta na organizaciji ljetnjih škola i promovišu ih. Prezentacije su sadržale sve akademske i praktične aspekte značajne za uspješno planiranje i realizaciju ljetnje škole od izrade akademskog programa, osiguranja kvaliteta, finansijskog planiranja do procesa apliciranja i selekcije studenata, organizacije smještaja i pripreme programa vannastavnih aktivnosti. Kolege iz LJubjane prenijele su i izazove na koje organizatori nailaze tokom organizacije i lekcije koje su naučili iz svog dugogodišnjeg iskustva uz mnoštvo konkretnih primjera.

35 predstavnika svih univerzitetskih jedinica Univerziteta Crne Gore kroz interakciju sa kolegama iz Ljubljane aktivno su učestvovali u treningu.

Kako je organizacija ljetnjih škola jedan od važnih aspekata internacionalizacije univerziteta prepoznat i Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024, obuka kolega iz Slovenije i njihovo bogato iskustvo biće veoma korisni u planiranju ovog segmenta na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore u narednom periodu.

Tokom dvogodišnje realizacije projekta IESP Univerzitet Crne Gore će razviti Strategiju internacionalizacije sa akcionim planom i pratećim dokumentima, unaprijediće znanja i vještine nastavnog i administrativnog osoblja za učešće u procesu internacionalizacije i unaprijediti preduslove za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja, te razviti mehanizme za monitoring i evaluaciju procesa internacionalizacije. Očekujemo da će ovaj projekat značajno unaprijediti međunarodnu konkurentnost i vidljivost Univerziteta Crne Gore, što će biti rezultat unaprijeđenih kapaciteta u oblasti internacionalizacije, kao i primjene strateških planova i realizacije konkretnih mjera u ovom domenu.

Image

Image

 

Broj posjeta : 267