Rektorat, 28.03.2017

Saradnja sa društvomUniverzitet Crne Gore poseban akcenat daje na saradnju sa društvom, biznis zajednicom, javnim i privatnim sektorom, naročito u oblasti međunarodnih projekata gdje Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere UCG pruža značajnu podršku. Međunarodne i nacionalne projekte namijenjene razvoju i jačanju institucionalnih kapaciteta, Univerzitet Crne Gore i jedinice zajednički realizuju sa nadležnim ministarstvima, lokalnom zajednicom, institucijama, kao i ostalim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Interesovanje za konsultantsko – ekspertske usluge iz javnog i privatnog sektora prema Univerzitetu Crne Gore je stalno i doprinosi prepoznatljivosti i renomeu Univerziteta Crne Gore.

Univerzitet i jedinice, radni timovi, profesori i saradnici, aktivno participiraju u nizu aktivnosti (lokalno i šire), u skladu sa svojom akademskom djelatnošću. Pojedinačno, članovi akademske zajednice učestvuju u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti u skladu sa zakonima, Statutom i Kolektivnim ugovorom UCG. 

Brojni članovi akademske zajednice su predsjednici ili članovi radnih tijela u oblasti visokog obrazovanja, nauke, istraživanja, umjetnosti, profesionalnih udruženja. To se, takođe, odnosi i na članstvo u savjetničkim službama na nivou države i lokalnih zajednica, kao i radnim grupama za pristupne pregovore za članstvo u EU i NATO, čime se pruža puni doprinos razvoju društva i države u cjelini.