Master studije
Master studije na Univerzitetu organizuju se i ostvaruju u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita (ECTS). Master rad predstavlja samostalni naučnoistraživački ili stručni rad kandidata, kojim on pokazuje da je ovladao određenom problematikom i da može rješavati naučnoistraživačke i stručne probleme/zadatke.

Master studije za sticanje akademskog naziva master nauka ili master umjetnosti organizuju se nakon završenih osnovnih studija. Master studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre. Obim studijskog programa iznosi 120 ECTS kredita u dvije studijske godine.  

 U okviru Centra za unapređenje kvaliteta funkcioniše Odbor za monitoring master studija. Odbor je nadležan da daje mišljenje na prijavu teme master rada, sa stanovišta metodoloških principa naučno-istraživačkog rada, odnosno stručnog rada i vrši provjere master radova korišćenjem softvera za utvrđivanje preklapanja teksta.

UPIS NA MASTER STUDIJE

Upis na master studijske programe vrši se na osnovu Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupuku upisa na prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore. Upis studenata u prvu godinu master studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta, u skladu sa licencom. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na internet stranici Univerziteta. U konkursu se oglašava broj mjesta koja se finansiraju iz budžeta.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (obim 180 ECTS). Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

  • originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama,
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na službenom jeziku u Crnoj Gori. Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit, koji su kao dodatni uslov za upis utvrđeni ovim Pravilnikom.

Pravo upisa na interdisciplinarne master studije imaju kandidati koji su ispunili uslove na jednom od osnovnih studijskih programa koji su uključeni u realizaciju interdisciplinarnih studija. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa ovim pravilnikom. Studenti koji su zavrsili primijenjene osnovne studije imaju pravo upisa na primijenjene master studije. Studenti koji su zavrsili akademske osnovne studije imaju pravo upisa na akademske master studije.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit polažu kandidati za upis za sve studijske programe master studija koje organizuje Univerzitet. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica. Prijemni ispit radi provjere znanja organizuje se u pisanoj i/ili usmenoj formi. Struktura prijemnog ispita i literatura na osnovu koje se sastavljaju pitanja treba da budu usklađeni sa programom visokog obrazovanja osnovnih studija i objavljene u informacijama za polaganje prijemnog ispita. Ispitna komisija priprema strukturu i sadržinu prijemnog ispita, sprovodi ispit i vrši bodovanje rezultata ispita.

ODBOR ZA MONITORING MASTER STUDIJA

Centar za unapređenje kvaliteta (u daljem tekstu: Centar) je dio organizacione strukture Rektorata Univerziteta i nadležan je za funkcionisanje sistema za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu. Centar ima dva stalna odbora-stručna tijela:

  • Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, i
  • Odbor za monitoring master studija.

Odbor za monitoring master studija daje mišljenje Vijeću organizacionih jedinica na prijavu teme master rada sa stanovišta metodoloških principa naučnoistraživačkog rada. Odbor čine rukovodilac Centra, koji je i predsjedavajući, jedan od zamjenika rukovodioca Centra i članovi Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta – po jedan predstavnik svake oblasti.

PRIJAVA TEME MASTER RADA

Student predlaže temu i mentora rada nakon završetka drugog semestra, a najkasnije do završetka trećeg semestra. Vijeće imenuje mentora i komisiju za ocjenu master rada i odobrava predloženu temu. Tema master rada može da se izabere iz naučnih oblasti master studijskog programa. Mentori master rada mogu biti nastavnici koji su iz naučne oblasti master studija. Za izabranu temu student podnosi Komisiji za master studije pisanu prijavu na Formularu za prijavu teme master rada, koji čini sastavni dio Pravila studiranja na master studijama. Na osnovu podnesene prijave, uz saglasnost Komisije za  master studije i pribavljeno pozitivno mišljenje Odbora za monitoring master studija, student može da nastavi sa pisanjem master rada. Master rad može se predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih studijskim programom.

PROVJERA MASTER RADOVA NA PLAGIJARIZAM

U skladu sa Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanja plagijata na Univerzitetu Crne Gore, Odbor za monitoring master studija je nadležan da vrši provjere master radova, putem iThenticate softvera za detekciju plagijata. Master radove je neophodno u elektronskoj verziji dostaviti Odboru za monitoring master studija, prije predaje Centralnoj univerziteskoj biblioteci (prije predaje rada na uvid javnosti). Uz master radove prilažu se i stručni/naučni radovi kandidata na kojima je teza zasnovana (ukoliko postoje).

AKADEMSKI INTEGRITET NA UNIVERZITETU CRNE GORE

 Univerzitet Crne Gore je veoma posvećen ovoj važnoj temi za akademsku zajednicu, i društvo u cjelini. Brojne aktivnosti, edukacije i seminari su u proteklom periodu bili posvećeni temi akademskog integriteta (AI) i nastojimo da i dalje ulažemo napore kako bi se studenti, prije svega, već na samom početku studija edukovali o važnosti poštovanja etičkih principa i kako bi kasnije nastavili i u poslovnom okruženju da se drže istih i na taj način da unapređujemo društvo.

Pored organizovanja događaja posvećenih ovoj temi, na stranici Centra za unapređenje kvaliteta možete naći korisne informacije koje se tiču pravila akademskog pisanja. Takođe, kreiran je i sajt za AI, pa vas pozivamo da putem ovog linka https://www.akademskiintegritet.ucg.ac.me/ pristupite sajtu i saznate važne informacije za vaše obrazovanje i studiranje na Univerzitetu. Na sajtu je moguće uraditi i kratki online test, nakon upoznavanja sa materijom dostupnom na istom, nakon čega studenti mogu dobiti sertifikat i priložiti ga u studentski dosije.

Nadamo se da ćete uvidjeti značaj ove teme i da ćemo u budućem periodu zajednički raditi na unapređenju akademskog integriteta i, uopšte, sistema kvaliteta.

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.