Biotehnički fakultet

Univerzitet Crne Gore raspisuje javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2021/22. godini
Univerzitet Crne Gore raspisuje javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2021/22. godini

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE

JAVNI

OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2021/22. GODINI

 

BIOTEHNIČKI FAKULTET

Mihaila Lalića br. 1

81000 Podgorica

Animalna proizvodnja

(osnovne)

Anatomija i fiziologija domaćih životinja

 

Osnovi ishrane i hraniva

 

Mehanizacija i oprema u stočarstvu

 

Ishrana preživara

 

Ishrana nepreživara

 

Tehnologije u animalnoj proizvodnji

(master)

Fiziologija reprodukcije, rasta i laktacije domaćih životinja

 

Novi trendovi u ishrani domaćih životinja

 

Ishrana mliječnih grla

 

Tehnologija konzervir. hrane za životinje

 

Pravo prijave na Javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na grupu predmeta.

Za određene nastavne discipline za koje se po međunarodnim standardima zahtijeva posebna kompetencija, pravo prijave na oglas imaju i istaknuti stručnjaci iz prakse sa najmanje VII nivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a)

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja. Prilikom odlučivanja o izboru kandidata vodiće se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti  kojoj pripadaju predmeti za koje se konkuriše.   

Nakon donošenja odluke, sa licima koja nisu zaposlena na Univerzitetu zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Kandidati podnose prijave na Oglas organizacionim jedinicama za čije predmete konkurišu (sa preciznim navođenjem predmeta za koje konkurišu, studijskim programom i fakultetom na kojem konkurišu), kao  i ostalu navedenu dokumentaciju.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Broj posjeta : 278