Rektorat, 18.04.2018

U Digitalnom arhivu više od 50 odsto doktorskih disertacijaX

Centralna univerzitetska biblioteka unijela je u Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore (PHAIDRA) 167 doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu, što predstavlja više od 50 odsto od ukupnog broja ovih radova.

Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore (PHAIDRA) je univerzitetski repozitorijum za trajno arhiviranje, čuvanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih dokumenata koji nastaju u procesu nastavnog, naučnog i istraživačkog rada na Univerzitetu.

Integralni dio repozitorijuma predstavlja podsistem doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu - E-teze Univerziteta Crne Gore.

Najstarija disertacija, čiji je elektronski oblik dobijen digitalizacijom izvorne, tj. štampane verzije, odbranjena je 1981. godine. U repozitorijum se od 2013. godine redovno unose sve disertacije, dok starije treba prethodno digitalizovati. Disertacije se mogu pretraživati i preuzimati i u sistemu E-teze i u okviru Digitalnog arhiva Univerziteta Crne Gore. Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore implementiran je 2012. godine, a Centralna univerzitetska biblioteka je odgovorna za unos doktorskih disertacija.

Univerzitetski repozitorijumi s konceptom otvorenosti i slobodne razmjene izvora informacija i znanja, kao što je PHAIDRA, omogućavaju brz i jednostavan pristup elektronskim izvorima i dokumentima, poboljšavaju njihovu diseminaciju i vidljivost, a samim tim i uticaj i značaj u naučnom svijetu.