Rektorat

OrganizacijaOdlukom o organizaciji i djelatnosti Centralne univerzitetske biblioteke iz 2015. godine, Centralna univerzitetska biblioteka je organizovana kao integrisani model bibliotečko-informacione djelatnosti Univerziteta Crne Gore, odnosno kao jedinstvena biblioteka, u čiji sastav su ušle sve biblioteke u okviru organizacionih jedinica Univerziteta (fakultetske i institutske biblioteke), osim Biblioteke Istorijskog instituta (ukupno 16 biblioteka), koje su organizovane u sedam biblioteka – odjeljaka Centralne univerzitetske biblioteke.

Odjeljci Centralne univerzitetske biblioteke su:

  • Biblioteka prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka, Podgorica
  • Pomorska biblioteka, Kotor
  • Biblioteka umjetnosti, Cetinje
  • Biblioteka Filozofskog fakulteta, Nikšić
  • Biblioteka Pravnog fakulteta, Podgorica
  • Biblioteka Ekonomskog fakulteta, Podgorica
  • Biblioteka Fakulteta političkih nauka, Podgorica

U skladu sa aktuelnim potrebama i savremenim razvojem bibliotečke djelatnosti, djelatnost Centralne univerzitetske biblioteke se obavlja u okviru stručnih, organizaciono povezanih cjelina – odjeljenja.

Odjeljenja Biblioteke su:

  • Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju
  • Odjeljenje za fondove i korišćenje bibliotečke građe i informacija
  • Odjeljenje za naučne informacije i razvoj

 

ODJELJENJE ZA NABAVKU I OBRADU BIBLIOTEČKE GRAĐE I BIBLIOGRAFIJU

Preko Odjeljenja za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju Centralna univerzitetska biblioteka sprovodi nabavnu politiku Biblioteke, upravlja fondovima i radi na izgradnji i kompletiranju fondova i zbirki. Odjeljenje sprovodi depozitnu funkciju Biblioteke, tj. vrši kompletiranje arhivskog primjerka Univerziteta.

Osnov za kreiranje nabavne politike Biblioteke je, prije svega, sistemsko praćenje i proučavanje korisničkih zahtjeva i potreba, razvoj Univerziteta i savremene tendencije i promjene u oblasti izdavačke djelatnosti, nauke, visokog obrazovanja i visokoškolskog bibliotekarstva u svijetu.

Nabavna politika Biblioteke se sprovodi kupovinom poklonima, legatima, međubibliotečkom razmjenom publikacija i pomoću obaveznog primjerka izdavačko-štamparske produkcije na nivou Univerziteta Crne Gore i njegovih organizacionih jedinica i na državnom nivou.

Osim toga, Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju organizuje i koordinira sve poslove u vezi s nabavkom bibliotečke građe na Univerzitetu, odnosno u odjeljcima Centralne univerzitetske biblioteke.

Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju izrađuje i sprovodi plan bibliografsko-kataloške obrade nabavljenih publikacija i fondova i zbirki Centralne univerzitetske biblioteke i njenih odjeljaka, stara se o kompletnosti obrade i sistema kataloga u Biblioteci, kao i o dosljednoj primjeni standarda za obradu, vođenju inventarnih knjiga i njihovom ažuriranju.

Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju radi na sistemskom prikupljanju i kompletiranju radova nastavnika i istraživača sa Univerziteta radi izrade njihovih bibliografija i  koordinira poslove na izradi bibliografija istraživača i drugih vrsta bibliografija u bibliotečkim odjeljcima.

Osim toga, Odjeljenje predlaže plan rada i mjere za unapređenje djelatnosti iz svog djelokruga rada, vodi odgovarajuće statistike i analize poslovanja, izrađuje izvještaje o radu i odgovara za sprovođenje nabavne politike Biblioteke, upravljanje, izgradnju fondova i zbirki, obradu bibliotečke građe i izradu bibliografija.

Rukovodilac Odjeljenja:

Radmila Stanković

e-mail: sradmila@ac.me

 

ODJELJENJE ZA FONDOVE I KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKE GRAĐE I INFORMACIJA

Odjeljenje za fondove i korišćenje bibliotečke građe i informacija se bavi fizičkom provjerom i tehničkom obradom nabavljenih publikacija, vođenjem bibliotečke dokumenatacije i evidencija, smještajem i održavanjem bibliotečke građe (organizacija, nadzor, čuvanje, uslovi, zaštita), analizom i evaluacijom bibliotečkih fondova i zbirki sa aspekta korišćenja, praćenjem i proučavanjem korisničkih potreba i zahtjeva i pružanjem usluga korisnicima (upis, vođenje baze korisnika, pozajmica bibliotečke građe, vođenje deziderata, međubibliotečka pozajmica, pronalaženje i vrednovanje informacija, pružanje informacija o bibliotečkoj građi, katalozima i bazama podataka, edukacija korisnika za koriščenje i vrednovanje bibliotečke građe i informacija, obezbjeđivanje uslova za rad u čitaonici, vođenje statistike o korišćenju građe i informacija, kopiranje, štampanje i skeniranje za potrebe korisnika i dr.).  

Osim toga, Odjeljenje predlaže, organizuje i sprovodi reviziju bibliotečkih fondova i zbirki u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i predlaže i koordinira sprovođenje revizije i otpisa bibliotečke građe u bibliotečkim odjeljcima.

Odjeljenje za fondove i korišćenje bibliotečke graše i informacija planira i organizuje kulturne aktivnosti, programe i manifestacije u vezi sa promocijom zbirki i fondova, radova nastavnika i istraživača, kao i razne druge programe i aktivnosti iz domena rada Biblioteke.

Odjeljenje predlaže plan rada i mjere za unapređenje djelatnosti iz svog djelokruga svoga rada, obavlja istraživanja i vodi odgovarajuće statistike i analize poslovanja, izrađuje izvještaje o radu i odgovara za smještaj i realizaciju politike korišćenja bibliotečke građe i fondova, organizuje odgovarajuće korisničke servise i usluge  u skladu sa potrebama i zahtjevima korisnika, razvojem Univerziteta i savremenog visokoškolskog bibliotekarstva.

Svi bibliotečki fondovi i zbirke, osim referalne zbirke i legata Petra Miljanića, koji se nalazi u čitaonici, u nedostatku funkcionalnog prostora, smješteni su u atomskom skloništu, u suterenu zgrade tehničkih fakulteta.

Bibliotečka građa u atomskom skloništu organizovana je u okviru nekoliko cjelina – fond monografskih publikacija, fond serijskih publikacija, fond nepublikovanih radova - doktorskih disertacija i magistarskih radova i legat Veljka Vlahovića.

U okviru čitaonice sa 80 korisničkih mjesta, koja je, zajedno sa referalnom zbirkom i jednim legatom, smještena u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta, izdvojen je prostor sa 15 računara (Internet čitaonica), koji je, kao i sama čitaonica, dostupna svakog radnog dana od 07 do 21 čas i subotom od 7,30 do 15,30 časova.

Od elektronskih baza podataka na Univerzitetu Crne Gore koriste se EBSCO baze i baze koje su povremeno na probnom pristupu.

Rukovodilac Odjeljenja:

Dubravka Odalovic

e-mail: odalovic@ac.me

 

ODJELJENJE ZA NAUČNE INFORMACIJE I RAZVOJ

U toku je proces organizacije ovog odjeljenja! 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print