Rektorat, 02.06.2017

Biblioteka prirodno-matematičkih i tehničkih naukaZajednička biblioteka Elektrotehničkog, Mašinskog, Metalurško-tehnološkog, Građevinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta nalazi se u zgradi Tehničkih fakulteta u Podgorici. Ukupni prostor Biblioteke je 404 m2. Biblioteka obavlja osnovnu djelatnost: prijem i obrada (fizička i stručna) svih vrsta bibliotečkog materijala, usluživanje korisnika knjigama, časopisima i diplomskim radovima, biltenima i drugom bibliotečkom građom.

Biblioteka se bavi i informativnom djelatnošću, odnosno pruža sve vrste informacija iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničkih nauka. Biblioteka posjeduje fond sekundarnih i tercijalnih publikacija (enciklopedije, rečnici, priručnici, referalne publikacije), a preovlađuju knjige na stranim jezicima: engleskom, ruskom, njemačkom i francuskom (oko 80 odsto fonda).

Automatizacija bibliotečkog poslovanja podigla je nivo kvaliteta usluga i uređenosti bibliotečkih fondova i kolekcija posvećenih nastavno-naučnom osoblju i studentima. Biblioteka je uključena u bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta Crne Gore, pa pored lisnog kataloga (azbučni i stručni) afirmiše i elektronski katalog i na taj način participira u izgradnji i razvoju jedinstvenog bibliotečkog sistema Crne Gore.  

E-katalog: http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20033&lani=SR

Struktura:

Bibliotečki prostor koncipiran je po principu trodjelnog sistema:

 • biblioteka – radni prostor sa pultom za korisnike,
 • čitaonički prostor – (studenti, nastavno osoblje) i
 • magacin.

Smještaj građe:

 • Monografske publikacije - u magacinu i u čitaonici za profesore (posebni dio fonda matematike na stranim jezicima osim ruskog jezika)
 • Periodika (novija godišta i tekuća periodika) – u čitaonici za profesore
 • Periodika (starija godišta) - u posebnom dijelu magacina
 • Referalna literatura (enciklopedije, rečnici, leksikoni) - u zatvorenim ormanima u radnom prostoru

Fondovi: Građa se obrađuje po međunarodnim standardima ISBD(M) za monografske publikacije i ISBD(S) za serijske publikacije. Formirani su azbučni i stručni katalog u konvencionalnom obliku, a 2003. godine prešlo se i na automatsku obradu, tako da posjeduje i online katalog.

U okviru projekta Virtuelna biblioteka Crne Gore sa ciljem koordinirane izgradnje i razvoja jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Crne Gore koristi se platforma COBISS.  

Dokumentaciono-informacioni materijal u Biblioteci razvrstan je sljedećim fondovima:

 • Fond monografskih publikacija (knjige);
 • Fond periodike (časopisi i druge serijske publikacije);
 • Fond referalne literature (enciklopedije, rečnici, leksikoni, bibliografije i dr.);
 • Fond rukopisa (diplomski, specijalistički i završni radovi);
 • Fond rariteta;
 • Fond legata.

Čitalački prostor Biblioteke: 108 čitalačkih mjesta u čitaonicama za studente ;

                                             15 čitalačkih mjesta u čitaonici za profesore.

Pozajmica: Monografske publikacije moguće je koristiti izvan čitaonice, dok se periodične publikacije i diplomski, završni i specijalistički radovi ne izdaju već se koriste u Čitaonici.

Građa se koristi uz deponovanje dokumenta (indeks za studente, odnosno potpisan revers za nastavnike).

Radno vrijeme: od 8h do 20h

Rad sa korisnicima od 10h do 18h.

Kontakt:

Radmila Rašović - sradmila@ucg.ac.me

Jovana Đuraškovi – jovanadju@ucgac.me

Dušanka Božović - dusanka@ucg.ac.me