Rektorat, 02.06.2017

Biblioteka Pravnog fakultetaBiblioteka Pravnog fakulteta je počela da radi 1974. godine kao visokoškolska biblioteka i organizaciona jedinica Pravnog fakulteta. Biblioteka danas ima odjeljenje u Podgorici i u Bijelom Polju (gdje se publikacije samo pozajmljuju).

Fond Biblioteke čini građa s područja društvenih nauka, posebno pravnih nauka, kriminalistike i bezbjednosti.

Sastoji se iz dvije cjeline:

  • Monografske publikacije (više od 25.000 jedinica). Najveći dio ove literature je udžbeničkog karaktera. Kao zasebne cjeline izdvajaju se zbirka referensne literature (enciklopedije, leksikoni, rječnici i sl.), koja broji 167 nalova, zatim zbirka publikacija iz oblasti ženske studije koja broji 144 naslova i zbirka publikacija iz oblasti ljudskih prava koja broji 312 naslova monografskih publikacija. U fondu monografskih publikacija nalazi se i oko 800 naslova magistarskih i doktorskih radova odbranjenih na matičnom i drugim pravnim fakultetima u republikama bivše Jugoslavije.
  • Periodične publikacije (1263 godišta koja se vezuju za 123 naslova, uglavnom domaćih časopisa).

Biblioteka ima intenzivnu saradnju  sa tridesetak institucija, koja prvenstveno podrazumijeva saradnju u razmjeni publikacija i međubibliotečkoj pozajmici.

Katalozi - Biblioteka Pravnog fakulteta, kao članica on-line bibliotečko informacionog sitema COBISS.CG, koristi programsku opremu COBISS za automatizaciju svog poslovanja i izradu on-line baze podataka o njenom fondu.

E-kataloghttp://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20022&lani=SR

Usluge - Serijske publikacije, referensna literatura, specijalistički, magistarski i doktorski radovi, kao i publikacije koje Biblioteka posjeduje u jednom primjerku moguće je koristiti isključivo u čitaonici. Pozajmica je automatizovana i od kraja 2009. godine realizuje se uz programsku podršku COBISS3/Pozajmica.

Osim fondova, korisnicima su na raspolaganju i baze podataka na koje je pretplaćen Univerzitet Crne Gore, kao i dvije baze na koje je pretplaćen Pravni fakultet i kojima se može pristupiti samo sa računara koji su u mreži Pravnog fakulteta. To su baze PARAGRAF Lex MNE i Katalog propisa. U slobodnom pristupu na probni period su i dvije EBSCO baze: CRIMINAL JUSTICE ABSTRACTS WITH FULL TEXT i LEGAL SOURCE.

Korišćenje servisa Moja biblioteka dostupno je na COBISS/OPAC-u, ali samo u dijelu pregledanja zaduženja.

Korisnici Biblioteke su studenti dodiplomskih i postdiplomskih studija Pravnog fakulteta, nastavno i administrativno osoblje. Međutim, Biblioteka pruža usluge i povremnim korisnicima zainteresovanim za njene fondove tako što  daje na uvid građu bez iznošenja van Biblioteke.

Učlanjene u biblioteku, korišćenje fondova i čitaonice je besplatno. Biblioteka ima oko 1600 korisnika.

Odnos između korisnika i Biblioteke regulisan je Pravilnikom o radu Biblioteke kojim je detaljno propisano koju građu, u kom obimu i pod kojim uslovima mogu da koriste sve kategorije korisnika.

Radno vrijeme - Rad sa korisnicima radnim danima od 8-15h

                           - Radno vrijeme čitaonice ponedeljak-petak, od 8-18h.

Korisnicima Biblioteke na raspolaganju je čitaonica sa 50 čitalačkih mjesta i osam računara uz mogućnost korišćenja interneta. Korisnici su dužni da poštuju Pravilnik o radu čitaonice i Pravila ponašanja u čitaonici.

Adresa:

“13. Jul”, br. 2

81000 Podgorica

Crna Gora

 

Kontakt: +382 20 481 135

Bibliotekar na obradi građe

Radmila Bulatović, viši bibliotekar

E-mail: radmila@ac.me,

 

Nadzornik u čitaonici

Biljana Prelević, knjižničar

E-mail: biljanapr@ac.me,

 

Nadzornik u čitaonici

Vladimir Dajković, knjižničar

E-mail:  vladimird@ac.me