Rektorat, 02.06.2017

O BiblioteciO Biblioteci

Centralna univerzitetska biblioteka je centralna biblioteka Univerziteta Crne Gore, opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, koja djeluje kao podrška nastavno-obrazovnim i naučno-istraživačkim procesima na Univerzitetu. Osim toga, Biblioteka je nosilac organizacije i razvoja cjelokupnog bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta.

Centralna univerzitetska biblioteka organizovana je kao integrisani organizacioni model bibliotečko-informacione djelatnosti Univerziteta Crne Gore, odnosno kao jedinstvena biblioteka sa specijalizovanim bibliotečkim odjeljcima u okviru organizacionih jedinica Univerziteta, tj. na fakultetima, višim školama, akademijama i institutima.

Centralna univerzitetska biblioteka obavlja sve funkcije nekadašnje Univerzitetske biblioteke.

Biblioteka je nosilac organizovanog i sistemskog razvoja bibliotečke djelatnosti na Univerzitetu i matična biblioteka za Biblioteku Istorijskog instituta Crne Gore, dok su sve ostale visokoškolske biblioteke u sastavu organizacionih jedinica Univerziteta danas njeni dislocirani odjeljci. Predviđena izgradnja integrisanog modela bibliotečko-informacione djelatnosti na Univerzitetu sa Centralnom univerzitetskom bibliotekom i dislociranim odjeljcima podrazumijeva konverziju svih lokalnih baza podataka u jednu zajedničku bibliografsku bazu i jedinstvenu bazu korisnika.

Centralna univerzitetska biblioteka posreduje građu i informacije iz svih oblasti nauke, prikuplja i kao arhivski primjerak čuva doktorske disertacije i magistarske radove odbranjene na Univerzitetu, izdavačku produkciju Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica i sve radove nastavnika i istraživača, kao osnov za izradu personalnih bibliografija.

Osim fonda monografskih i serijskih publikacija, Univerzitetska biblioteka posjeduje zbirku doktorskih i magistarskih radova odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore od osnivanja do danas, zbirku referensnih publikacija i 2 legata.

Nedostatak sopstvene bibliotečke građe nadomješta se međubibliotečkom pozajmicom.

Cjelokupan bibliotečki fond je kataloški obrađen u programskom paketu COBISS  i online je dostupan korisnicima. Osim što je programski paket, COBISS predstavlja i organizacioni model povezivanja biblioteka u jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografskom bazom podataka (COBIB) i lokalnim bazama podataka biblioteka koje učestvuju u izgradnji sistema.

Centralna univerzitetska biblioteka (ranije Univerzitetska biblioteka) je, zajedno sa Nacionalnom bibliotekom Crne Gore, najstarija članica nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema COBISS.CG (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi - http://vbcg.vbcg.me/cobiss/), u čijoj izgradnji danas učestvuje još 27 biblioteka u Crnoj Gori. Implementacijom svih raspoloživih korisničkih COBISS3 aplikacija, Centralna univerzitetska biblioteka je završila automatizaciju svih segmenata svog rada i danas ima potpuno integrisan model bibliotečkog poslovanja.

Svi odjeljci Centralne univerzitetske biblioteke, osim Biblioteke umjetnosti (Cetinje), takođe su članice ovog sistema, koji danas, zajedno sa još sedam autonomnih nacionalnih sistema (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Bugarska, Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora), predstavlja regionalnu bibliotečku mrežu - COBISS.Net.

Prema Zakonu o izdavačkoj djelatnosti, Centralna univerzitetska biblioteka dobija po jedan primjerak ukupne izdavačko-štamparske produkcije u zemlji.

Korisnici Centralne univerzitetske biblioteke su studenti, nastavnici i istraživači, kao i svi drugi potencijalni korisnici kojima su njene usluge i servisi potrebni.

Čitaonica sa 80 korisničkih mjesta, referalna zbirka i radni prostor za stručno osoblje smješteni su u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta. Depo sa bibliotečkom građom nalazi se u suterenu iste zgrade, u atomskom skloništu. Uprava Biblioteke – direktor i administrativni asistent smješteni su u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print