Helenski mediteranski univerzitet na Kritu: Rok za prijavu 9. novembar
Fakultet za menadžment učesnik na tri Erasmus+ projekta u 2023. g. – Fakultet za menadžment Herceg Novi

HMU | Hellenic Mediterranean University

 

 

 

 

 

Helenski mediteranski univerzitet na Kritu, Grčka

 https://hmu.gr/en/home/ 

Po osnovu među-institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u ljetnjem semestru 2023/24.

Osnovne informacije

Kako se prijaviti 

 • Popuniti online prijavni formular https://forms.gle/zaJ9NwBgsCbHJup86 
 • Potrebnu dokumentaciju (ispod) u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka.

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima 

Potrebna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo) prema kriterijumu partnerskog univerziteta: https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies/language_requirements
 5. CV u Europass formatu  
 6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave. Studenti master studija koji se prijavljuju za istraživanje/pisanje master rada u motivacionom pismo navode temu rada i relevante podatke o svom istraživanju. 
 7. Predlog Ugovora o učenju - sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu. Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog koji mora biti potpisan od strane prodekana za međunarodnu saradnju i mobilnost. Akademska ponuda na engleskom jeziku https://iro.hmu.gr/offered-courses-in-english/ . Više informacija se nalazi u prilogu. 
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 9. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti u kojoj je potrebno navesti - trenutni nivo i godina studija i da li je kandidat koristio Erasmus+ program mobilnosti tokom trtenutnog nivoa studija i koliko puta. 
 11. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Potrebni formulari se nalaze u prilogu konkursa. 

VAŽNE NAPOMENE

 • Studenti se mogu prijaviti najviše za tri univerziteta u toku jednog semestra. 
 • U slučaju da student iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost. Takođe, student koji je prihvaćen od strane više univerziteta u obavezi je da odabere jednu opciju i o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 5 radnih dana. 
 • Prevod dokumentacije nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača u fazi prijave. 
 • Po završetku Konkursa, matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačnu odluku o prihvatanju kandidata. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da obavijesti prodekana za međunarodnu saradnju i Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost, te da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati putem mejla (onlajn prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane

Potrebna dokumentacija (studenti doktorskih studija):

 1. CV u Europass formatu
 2. Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 3. Lista publikacija
 4. Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 5. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije 
 6. Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 7. Kopija posljednje diplome sa studija
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 9. Kopija pasoša
 10. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 12. Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 13. Pozivno pismo potpisano od strane profesora na univerzitetu domaćinu/katedri koja će primiti studenta 

KORISNE INFORMACIJE 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.