Univerzitet u Jašiju: Rok za prijavu 3. novembar
logoUniversity Alexandru Ioan Cuza of Iasi | Academic Software Discounts

Univerzitet u Jašiju, Rumunija

www.uaic.ro 

Po osnovu među-institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u ljetnjem semestru 2023/24.

Osnovne informacije

 • Ko se može prijaviti: studenti Ekonomskog, Elektrotehničkog fakulteta, Filološkog, Filozofskog fakulteta, te studenti Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje
 • Nivoi studija: osnovne, master, doktorske studije 
 • Dostupne oblasti: Languages, History and archeology, Economics, Business and administration, Biology, Information and Communication Technologies (ICTs), Sports
 • Broj dostupnih mobilnosti: 6
 • Finansijska podrška: mobilnost uključuje stipendiju koju isplaćuje partnerski univerzitet 
 • Period i trajanje mobilnosti: ljetnji semestar 2023/24. 
 • Rok za prijavu: 3. NOVEMBAR 2023. 

Korisni linkovi:

Kako se prijaviti 

 • Popuniti online prijavni formular https://forms.gle/zaJ9NwBgsCbHJup86 
 • Potrebnu dokumentaciju (ispod) u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka.

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima 

Potrebna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo) 
 5. CV u Europass formatu  
 6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave. Studenti master studija koji se prijavljuju za istraživanje/pisanje master rada u motivacionom pismo navode temu rada i relevantne podatke o svom istraživanju. 
 7. Predlog Ugovora o učenju - sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu. Ugovor je podložan izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog koji mora biti potpisan od strane prodekana za međunarodnu saradnju
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 9. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti u kojoj je potrebno navesti - trenutni nivo i godina studija i da li je kandidat koristio Erasmus+ program mobilnosti tokom trtenutnog nivoa studija i koliko puta. 
 11. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 12. Popunjen dokument u prilogu - Student application form

Potrebna dokumentacija (studenti doktorskih studija):

 1. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 2. Plan istraživanja na engleskom jeziku
 3. CV u Europass formatu i preporuku mentora
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Prepis ocjena, kao i prevod prepisa na engleski jezik
 6. Kopija posljednje diplome sa studija
 7. Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 9. Kopija prve stranice pasoša
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 12. Popunjen dokument u prilogu - Student application form

Potrebni formulari se nalaze u prilogu konkursa. 

VAŽNE NAPOMENE

 • Studenti se mogu prijaviti najviše za tri univerziteta u toku jednog semestra. 
 • U slučaju da student iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost. Takođe, student koji je prihvaćen od strane više univerziteta u obavezi je da odabere jednu opciju i o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 5 radnih dana. 
 • Prevod dokumentacije nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača u fazi prijave. 
 • Po završetku Konkursa, matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačnu odluku o prihvatanju kandidata. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da obavijesti prodekana za međunarodnu saradnju i Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost, te da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati putem mejla (onlajn prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane

KORISNE INFORMACIJE 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.