Rektorat

Obavještenje Vijeća Etičkog odbora
Na osnovu čl. 17 i 21 stav 4 Etičkog kodeksa Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 467/19) i člana 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), predsjednik Vijeća Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore, donio je

 

R J E Š E NJ E

 

  1. Odbacuje se Prijedlog za kršenje akademskog integriteta, br. 01/12-1408 od 14.04.2021. godine.

 

  1. Dostavljanje ovog rješenja vrši se javnim objavljivanjem na internet stranici Univerziteta Crne Gore, portalu elektronske uprave i oglasnoj tabli Rektorata Univerziteta Crne Gore.

 

  1. Rješenje se objavljuje 3. juna 2021. godine, a dostavljanje se smatra izvršenim 14. juna 2021. godine.

 

  1. Uvid u obrazloženje ovog rješenja može se izvršiti u prostorijama Arhive Rektorata Univerziteta Crne Gore u terminu od 10 do 14 časova.

 

PRAVNA POUKA: Protiv rješenja Etičkog odbora može se podnijeti prigovor Senatu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

Broj: ­­­­­01/12-_________

Podgorica, 2. jun 2021. godine

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 279