Rektorat, 04.09.2017

Javni poziv za učešće umjetnika u predstavljanju rezultata naučnoistraživačkih projekata na festivalu „Otvoreni dani nauke“Image

Ministarstvo nauke objavilo je javni poziv za učešće umjetnika u predstavljanju rezultata naučnoistraživačkih projekata finansiranih iz državnog budžeta, posredstvom kredita Svjetske banke, na festivalu „Otvoreni dani nauke“, koji će biti održan od 9. – 11. oktobra 2017. godine.


Oslanjajući se na praksu u svijetu, da se u promociju nauke za širu javnost uključuju i umjetnici, kako bi se naučni rezultati i željene poruke efektnije, jasnije i upečatljivije prenijele publici, Ministarstvo u realizaciju promocije projekata želi da uključi umjetnike iz Crne Gore. Prezentacije projekata bi bile na umjetnički način posredovane, koristeći neki od umjetničkih medija – fotografiju, grafički dizajn, crtež, tekst, performans, instalaciju, pokret, zvuk, film.

Ovakav pristup saradnje nauke i umjetnosti je i lajtmotiv ovogodišnjeg festivala, a centralni događaj će biti Art@CMS kojim će se obilježiti uključivanje Crne Gore u CMS eksperiment u CERN-u.

Detalji o projektima za čiju prezentaciju upućujemo javni poziv mogu se naći u prilogu.

I Poziv i sadržaj prijave:

Pozivamo umjetnike sa prebivalištem u Crnoj Gori da iskažu svoju zainteresovanost za ovaj Javni poziv putem slanja prijave u slobodnoj formi.

Prijava treba da sadrži:

  • Ime i prezime umjetnika, glavnog autora aktivnosti, i matičnu organizaciju rada ili studiranja;
  • Adresu, kontakt e-mail i telefon;
  • Sinopsis – opis umjetničke prezentacije jednog projekta sa dostavljene liste projekata, po sopstvenom izboru, u kojem se navode glavne karakteristike planirane prezentacije, mediji koji će biti korišćeni u izradi, poruke koje se žele istaći, na koji način i za koju publiku, kako raznovrsne publike mogu na angažovan način da dožive prezentaciju projekta i slično. Poželjno je da sinopsis sadrži nacrt ilustracije umjetničke prezentacije ili drugi način nagovještaja kako će prezentacija izgledati u izvedbi;
  • CV glavnog autora prezentacije;
  • Budžet: Potrebno je navesti nacrt troškovnika za ukupnu vrijednost prezentacije. Predviđeni maksimalni budžet jedne prezentacije je 1.300 EUR; i
  • Prostor: Predlog prostora u nekom od gradova u Crnoj Gori gdje se želi izložiti prezentacija, uz obrazloženje izbora prostora. Prijava može ali ne mora da specifikuje određen prostor, već da opiše karakteristike prostora koji je potreban za prezentaciju. Ministarstvo nauke će za potrebe festivala staviti u funkciju određene prostore u Podgorici i Nikšiću, tako da bi umjetnici mogli da koriste neke od ovih prostora, što će naknadno biti dogovoreno.

II Pravo učešća

Podnosilac prijave može biti organizacija – privredni subjekt koji se u svojoj osnovnoj djelatnosti bavi umjetnošću / umjetničkim obrazovanjem, ili pojedinac – fizičko lice koje je završilo studije visokog obrazovanja iz oblasti umjetnosti ili koje je student na ustanovi visokog obrazovanja iz oblasti umjetnosti.

III Uslovi učešća

U pripremi prijave umjetnik može da komunicira s naučnim timom i Ministarstvom nauke, traži pojašnjenja i razmjenjuje ideje.

IV Ocjena prijava

Pristigle prijave će da ocjenjuje ekspertska komisija formirana u Ministarstvu nauke.

V Kriterijumi za ocjenjivanje

  • Kvalitet, originalnost i kreativnost predložene prezentacije;
  • Razumijevanje teme naučnog projekta i poruka koje se žele poslati raznim publikama;
  • Adekvatna raspodjela planiranih sredstava; i
  • CV autora.

VI Zaključivanje ugovora

Ministarstvo nauke će, nakon ocjene prijava i njihovog rangiranja od strane ekspertske komisije Ministarstva, sa prvorangiranim kandidatom za svaki od projekata potpisati ugovor o saradnji.

VII Način dostave prijava

Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu nauke, u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF ili Word formatu, lično, poštom, ili elektronskim putem na adresu: Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, do 4. septembra 2017. godine, do 15 časova.

Prijave koje ne budu sadržale sve stavke i ispunjavale uslove iz tačke I i II ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke: Branka Žižić

tel: +382 20 405 331

e-mail adresa: branka.zizic@mna.gov.me 

Dokumenti