Rektorat, 04.07.2017

Vijeće za umjetnostNa osnovu člana 33 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 6 Poslovnika o radu Senata Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na Konstitutivnoj sjednici održanoj 22.04.2019. godine donio je 

ODLUKU

O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVA VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

III Verifikuju se mandati članova Vijeća za umjetnost:

 

  1. Mr Miran Begić, redovni profesor, Muzička akademija
  2. Dr Milena Jovićević, vanredna profesorica, Fakultet likovnih umjetnosti
  3. Dr Edin Jašarović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umjetnosti