Prof. dr Predrag Mišo Obradović: Rektor Univerziteta (1999-2003) i profesor emeritus 2005. godine
Prof. dr Predrag Mišo Obradović:  Rektor Univerziteta (1999-2003) i profesor emeritus 2005. godine

Profesor emeritus Univerziteta Crne Gore, prof. dr Predrag Mišo Obradović, bio je na poziciji rektora Univerziteta u periodu 1999-2003.

Obradović je rođen 1937. godine u Lubnicama, opština Berane, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju završava u Bijelom Polju, a na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Beograd diplomira matematiku 1961. godine. Poslijediplomske studije, odbranom magistarskog rada, završava na istom fakultetu 1964. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio na PMF Sveučilištu u Zagrebu 1974. godine. Bio je na usavršavanju na Univerzitetu u Voronježu (SSSR).

Od 1964. radio je na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću, nakon čega je bio godinu dana na naučnoj specijalizaciji u Rusiji. Izvodio je nastavu iz matematičkih disciplina na Tehničkom, Elektrotehničkom, Mašinskom, Metalurškom fakultetu, Fakultetu za pomorstvo i Institutu za matematiku i fiziku. Biran je u sva akademska zvanja na Univerzitetu CG. Biran je u zvanje profesor emeritus. Jedan je od inicijatora i organizatora osnivanja matematičke Gimnazije u Podgorici.

Na dužnost ministra prosvjete i nauke biran je 1991. godine, prvi sa tim zvanjem poslije ukidanja ovog ministarstva 1951. godine. Dolazi na funkciju ministra u vrijeme krupnih društveno-političkih promjena u zemlji što dovodi i do promjena u vaspitno-obrazovnom sistemu Crne Gore. Mijenja se zakonodavna infrastruktura i najznačajnije promjene dolaze u srednjem obrazovanju (ukidaju se glomazni školski centri, konstituišu se tri tipa srednje škole, pooštreni su uslovi za upis na četvorogodišnje škole i na fakultete putem kvalifikacionih ispita, otvorena je mogućnost osnivanja privatnih stručnih škola i sl.). Pored toga centralizuje se  upravljanje i finansiranje obrazovanja, ukida se Zavod za školstvo i Prosvjetno-pedagoška služba (oni se pripajaju Ministarstvu), Prosvjetni savjet postaje savjetodavno tijelo i sl.

Bavi se pitanjem razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Obavljao je i niz drugih funkcija: član je Savjeta tehničkih fakulteta, šef katedre za matematiku i fiziku, direktor Instituta za matematiku i fiziku, predsjednik Skupštine i prorektor Univerziteta (dva mandata), rektor Univerziteta Crne Gore od 1999. godine i dr.

Obavljao je dužnost predsjednika Društva matematičara i fizičara Crne Gore, člana uprave i generalnog sekretara Saveza društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije i sl. Bio je član Pedagoškog savjeta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.