Rektorat

Vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović
Vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović

Redovni prof. dr Vladimir Božović

Prof. dr Vladimir Božović je rođen 1974. godine, u Nikšiću. Osnovne studije iz oblasti matematike i računarstva završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, a poslijediplomske studije iz oblasti Algebre je završio na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gdje je i odbranio magistarsku tezu “Problem izomorfizma u grupovnim prstenovima” 2003. godine. Nakon završenih studija, radio je do 2004. kao saradnik u nastavi na Filozofskom, Ekonomskom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Doktorske studije iz oblasti matematike i kriptografije pohađao je na Florida Atlantik univerzitetu (FAU), SAD, od 2004. do 2008, postigavši maksimalnu prosječnu ocjenu A. Disertaciju “Algebarski i kombinatorički aspekti faktorizacije grupa” je odbranio pod mentorstvom istaknutog algebriste i kriptografa, Spirosa Magliverasa,  krajem 2008. Tokom doktorskih studija radio je kao asistent u nastavi, a povremeno i kao istraživač u Centru za kriptologiju i informacionu sigurnost (Center for Cryptology and Information Security - CCIS), Boka Raton, SAD. U okviru pomenutog Centra, učestvovao je u više istraživačkih projekata iz oblasti biometrike i kriptografije. Nakon odbrane disertacije, do juna 2009. godine radio je i kao predavač na Florida Atlantik univerzitetu u okviru Departmana za matematiku.

Od svih nagrada ili priznanja koje je dobio u toku svoje obrazovne i akademske karijere, najradije ističe kao vrijednu - nagradu za najboljeg učenika nikšićke gimnazije “Stojan Cerović”.

Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država, opet se zapošljava na Univerzitetu Crne Gore. U maju 2010. je izabran u zvanje docenta, u junu 2015. u zvanje vanrednog, a od juna 2020.  je u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore. Od 2010. je učestvovao u više istraživačkih projekata i ostvario veći broj studijskih posjeta međunarodnim univerzitetskim centrima.

Predsjednik je organizacionog odbora konferencije Montenegrin Symposium on Graphs, Informatics and Algebra - MESIGMA, kao i Susreta matematičara Srbije i Crne Gore.

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 209

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: rektor@ac.me

 

Broj posjeta : 6768