Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović
Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović

Redovni prof. dr Vladimir Božović

Prof. dr Vladimir Božović je rođen 1974. godine, u Nikšiću. Osnovne studije iz oblasti matematike i računarstva završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, a poslijediplomske studije iz oblasti Algebre je završio na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gdje je i odbranio magistarsku tezu “Problem izomorfizma u grupovnim prstenovima” 2003. godine. Nakon završenih studija, radio je do 2004. kao saradnik u nastavi na Filozofskom, Ekonomskom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Doktorske studije iz oblasti matematike i kriptografije pohađao je na Florida Atlantik univerzitetu (FAU), SAD, od 2004. do 2008, postigavši maksimalnu prosječnu ocjenu A. Disertaciju “Algebarski i kombinatorički aspekti faktorizacije grupa” je odbranio pod mentorstvom istaknutog algebriste i kriptografa, Spirosa Magliverasa,  krajem 2008. Tokom doktorskih studija radio je kao asistent u nastavi, a povremeno i kao istraživač u Centru za kriptologiju i informacionu sigurnost (Center for Cryptology and Information Security - CCIS), Boka Raton, SAD. U okviru pomenutog Centra, učestvovao je u više istraživačkih projekata iz oblasti biometrike i kriptografije. Nakon odbrane disertacije, do juna 2009. godine radio je i kao predavač na Florida Atlantik univerzitetu u okviru Departmana za matematiku.

Od svih nagrada ili priznanja koje je dobio u toku svoje obrazovne i akademske karijere, najradije ističe kao vrijednu - nagradu za najboljeg učenika nikšićke gimnazije “Stojan Cerović”.

Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država, opet se zapošljava na Univerzitetu Crne Gore. U maju 2010. je izabran u zvanje docenta, u junu 2015. u zvanje vanrednog, a od juna 2020.  je u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore. Od 2010. je učestvovao u više istraživačkih projekata i ostvario veći broj studijskih posjeta međunarodnim univerzitetskim centrima.

Predsjednik je organizacionog odbora konferencije Montenegrin Symposium on Graphs, Informatics and Algebra - MESIGMA , kao i Susreta matematičara Srbije i Crne Gore.

Kontakt:
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 209
Faks: +382 (0) 20 414 230
Mail: rektor@ac.me

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.