Rektorat

Predsjednik Upravnog odbora prof. dr Rajka Glušica
Predsjednik Upravnog odbora prof. dr Rajka Glušica

Rajka  (Bigović) Glušica redovni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete Opšta lingvistika i Uvod u lingvistiku. Rođena  u Nikšiću u kojem je sa odličnim uspjehom završila osnovnu školu i gimnaziju.  Tokom studija na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti nagrađivana  tri puta kao najbolji student generacije, odnosno,  najbolji student Filozofskog fakulteta za 1983. godinu u kojoj je i diplomirala. Postdiplomske studije  završava kao redovan student na  Filološkom fakultetu u Beogradu  gdje i magistrira 1988. godine  na temu Teorije o vrstama riječi kod srpskih i hrvatskih gramatičara XIX vijeka.  Doktorsku disertaciju pod nazivom Jezik Marka Miljanova odbranila 1995. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću oktobra 1988. godine zasniva radni odnos,  a od 1989. do 1993.  godine radi kao profesor srpskohrvatskog  jezika na slavističkom departmanu Univerzitetu u Poatijeu u Francuskoj. Tri godine vršila funkciju predsjednika Odsjeka za srpski jezik i književnost, tri godine funkciju prodekana  Filozofskog fakulteta  i  od 2004. do 2008. vršila  funkciju prorektora Univerziteta Crne Gore.

Jedan je od inicijatora osnivanja Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti  2008. (vršila je  funkciju rukovodioca toga programa jednu godinu)  a od iste godine imenovana je  za rukovodioca Instituta za jezik i književnost Filozofskog fakulteta

Članica Odbora za jezik CANU od novembra 1998. i članica Odbora za standardizaciju srpskog jezika  Instituta za jezik SANU, od njegovog osnivanja 1998. Bila zamjenica predsjednika  Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika.   Članica organizacionog odbora  međunarodnog slavistčkog skupa  Njegoševi dani, članica međunarodne redakcije Sarajevskih filoloških susreta,  Međunarodne redakcije Zbornika radova Filološkog fakulteta u Štipu, časopisa Inerkulturalnost, Zavoda za kulturu Vojvodine iz Novog Sada. Urednica časopisa Riječ glasila Instituta za jezik i književnost Filozofskog fakulteta. Bila dugogodišnja članica redakcije  časopisa Društva za srpskohrvatski jezik i književnost Srbije i Crne Gore - Književnost i jezik te članica redakcije časopisa  Vaspitanje i obrazovanje iz Podgorice.

Po pozivu držala predavanja na Univerzitetu u Oslu-Norveška,  na Institutu za istočnoevropske i orijentalne jezike, Filozofskom fakultetu Univeritetu u Ljubljani i na Filozofskom fakultetu Univerzita u Novom Sadu. Predavač  na postdiplomskom magistarskom (Semanitika) i doktorskom studiju (Metodologija lingvističkih istraživanja)  i mentorka pod čijim se rukovodstvom  rade  magistarski radovi (10) i doktorske teze (2).  Autorka je  nekoliko knjiga, udžbenika,  skripti,  preko sto naučnih i stručnih radova, članaka, prikaza i recenzija.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 207

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: uoucg@ac.me, rajkag@ucg.ac.me

 

Dokumenti