Rektorat

Predsjednik Upravnog odbora prof. dr Rajka Glušica
Predsjednik Upravnog odbora prof. dr Rajka Glušica

Rajka  (Bigović) Glušica redovni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete Opšta lingvistika i Uvod u lingvistiku. Rođena  u Nikšiću u kojem je sa odličnim uspjehom završila osnovnu školu i gimnaziju.  Tokom studija na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti  na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću  nagrađivana  tri puta kao najbolji student generacije, odnosno, najbolji student Fakulteta za 1983. godinu u kojoj je i diplomirala.   Postdiplomske studije završava kao redovan student na  Filološkom fakultetu u Beogradu gdje i magistrira 1988. godine  na temu Teorije o vrstama riječi kod srpskih i hrvatskih gramatičara XIX vijeka. Doktorsku disertaciju pod nazivom Jezik Marka Miljanova odbranila 1995. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću oktobra 1988. godine zasniva radni odnos,  a od 1989. do 1993. godine radi kao profesor srpskohrvatskog jezika na slavističkom departmanu Univerziteta u Poatijeu u Francuskoj.

Aktivno učestvovala u reformi crnogorskog douniverzitetskog obrazovnog sistema (bila član Savjeta za nastavne planove i programe i koordinator za maternje i strane jezike)  i u reformi univerzitetskog obrazovnog sistema vršeći funkciju koordinatora za uvođenje ECTS sistema na Filozofskom fakultetu. Bila član žirija za dodjelu državne nagrade u oblasti obrazovanja i vaspitanja  Oktoih.

Vršila je niz odgovornih funkcija: od rukovodioca Odsjeka za srpski jezik i književnost, Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i Instituta za jezik i književnost, prodekana Filozofskog fakulteta do prorektora Univerziteta Crne Gore. Od januara 2021. vrši funkciju predsjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Bila je članica Odbora za jezik CANU, članica Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, zamjenica predsjednika Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika. Članica je organizacionog odbora  međunarodnog slavistčkog skupa Njegoševi dani, članica međunarodne redakcije Sarajevskih filoloških susreta, Međunarodne redakcije Zbornika radova Filološkog fakulteta u Štipu, časopisa Inerkulturalnost Zavoda za kulturu Vojvodine iz Novog Sada. Bila dugogodišnji član redakcije časopisa Društva za srpskohrvatski jezik i književnost Srbije i Crne Gore - Književnost i jezik iz Beograda  i časopisa Vaspitanje i obrazovanje iz Podgorice. Urednica časopisa Instituta za jezik i književnost Filozofskog/Filološkog fakultewta ̶ Riječ. Recenzetkinja je više stručnih i naučnih časoipisa i zbornika u zemlji i inostranstvu: Folia lingvistika i literaria (Nikšić), Slavia centralis (Maribor), Fluminesia (Rijeka), Međunarodne studije (Zagreb), Sarajevski filološki susreti (Sarajevo)...

Po pozivu držala predavanja na Univerzitetu u Oslu, Norveška,  na Institutu za istočnoevropske i orijentalne jezike (2007), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2013, 2016, 2021), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2013), Kulturnom centru Vojvodine (2014), na Odsjeku za slavistiku Humboltovog univerziteta u Berlinu (2018). Učestvovala na značajnim međunarodnim skupovima i projektima u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji, Poljskoj, Bugarskoj, Francuskoj, Austriji ...

Predavač na postdiplomskom magistarskom (Semanitika) i doktorskom studiju (Metodologija lingvističkih istraživanja) i mentorka pod čijim se rukovodstvom rade magistarski radovi (16) i doktorske teze (3). Članica komisija pred kojima se brane doktorske teze i habilitacioni radovi u zemlji i inostranstvu (Sorbona u Parizu, Univerzitet u Turu, Univerzitet u Osijeku). Autorka je  nekoliko knjiga, udžbenika, skripti, preko šezdeset naučnih radova i brojnih stručnih radova, članaka, prikaza i recenzija. Oblasti istraživanja: jezik XIX vijeka, savremeni jezik, sociolingvistika,  standardologija, lingvostilistika, frazeologija i opšta lingvistika.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 207

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: uoucg@ac.me, rajkag@ucg.ac.me

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.