Rektorat, 01.01.2017

Generalni sekretar Mr Jelena PajkovićGeneralni sekretar Mr Jelena Pajković

Rođena je 4. septembra 1963. godine u Prijepolju. Osnovnu školu završila je u Priboju, a srednju školu u Podgorici. 
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završila je za 3,5 godine, sa prosječnom ocjenom 9,70. Za uspjeh tokom srednje škole nagrađena je diplomom ,,Luča”, a za uspjeh tokom studiranja nagradom Univerziteta Crne Gore. 
Pravosudni ispit položila je 1990. godine. Akademski naziv magistra pravnih nauka (krivično-pravni smjer) stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2009. godine. Student je doktorskih studija na Pravnom fakultetu. 

Radila je u Osnovnom sudu u Kotoru i Ministarstvu pravde RCG kao savjetnik za međunarodnu pravnu pomoć i pomoćnik ministra pravde u jednom mandatu. Od 1995. godine radi na Univerzitetu Crne Gore, a od februara 2003. godine obavlja funkciju generalnog sekretara Univerziteta. 
Za miritelja i arbitra u postupcima za mirno rješavanje radnih sporova izabrana je 28.7.2014. godine. 
Učestvovala je u radnim grupama za reformu visokog obrazovanja i izradu studija i strateških dokumenata. Bila je angažovana kao stručni konsultant Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, kao i Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu.
Ima više objavljenih radova u međunarodnim časopisima iz oblasti krivičnog prava, finansijskog prava i oblasti stvarnog i privrednog prava.

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 298

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: jelpaj@ac.me