Rektorat, 01.01.2017

Generalni sekretar Prelević TijanaX

GENERALNI SEKRETAR

TIJANA PRELEVIĆ    

Završila Gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici (krivično-pravni smjer). Položila pravosudni ispit 1988. godine u Podgorici.

Radila u Opštinskom javnom tužilaštvu Titograd od 1986-1987. godine, Opštinskom sudu za prekršaje Titograd od 1987-1988. godine i Republičkom Fondu za socijalnu i dječiju zaštitu 1990. godine.

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja radila od oktobra 1990. godine do februara 2017. godine. Obavljala poslove Načelnika za radne odnose u Direktoratu za rad - Direkciji za radne odnose.

Obavljala funkcije v.d. generalne direktorice Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i v.d. sekretarke Ministarstva zdravlja.

Birana za arbitra/miritelja za mirno rješavanje radnih sporova 2010. godine i obavljala ove poslove do 2015. godine.

 

Od septembra 2018. godine do 14. maja 2019. godine u Kabinetu rektora Univerziteta Crne Gore obavljala poslove savjetnika rektora.

 

Izabrana na funkciju Generalnog sekretara Univerziteta Crne Gore 14. maja 2019. godine.

Završila usavršavanja iz oblasti: prirodnog prava; radnog prava; arbitraže/miriteljstva za mirno rješavanje radnih sporova; evropskih integracija; usklađivanja propisa sa pravnom tekovinom EU; analize efekata propisa; vladavine prava; bezbjedonosne kulture u državnoj administraciji.

 

Obavila stručno usavršavanje u Berlinu 2008. godine.

Bila je:

- član Upravnog odbora Centra za socijalni rad Herceg Novi od 1995-1998. godine;

- član Socijalnog savjeta Crne Gore;

- član Radne grupe za odgovore na Upitnik Evropske komisije 2009-2010. godine za

  poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

- Zamjenik rukovodioca Podgrupe 19 za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i

  pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne

  Gore, s druge strane (SSP); 

- Koordinator Podgrupe za radno pravo u pregovaračkom Poglavlju 19 - Socijalna

  politika i zapošljavanje;

- član radne grupe za pregovaračko Poglavlje 6 - Privredno pravo;

- član crnogorskog tima u Odboru i Pododboru za inovacije, ljudske resurse,

  informaciono društvo i socijalnu politiku Crne Gore i Evropske unije;

- član je Interresorne komisije za izbor predstavnika NVO u Zajedničkom

  konsultativnom odboru između Crne Gore i EESK;

- predsjednik i član radnih grupa na izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti  

  socijalne i dječje zaštite, radnog zakonodavstva i zaštite i zdravlja na radu;

- član Komisije za polaganje ispita radno pravo radi sticanja sertifikata za zaštitu i

  zdravlje na radu;

- član Komisije za polaganje ispita radno pravo za stručni ispit zdravstvenih radnika sa

  završenim IV, V, VI i VII1 stepenom nivoa obrazovanja;

- član Odbora za praćenje i primjenu Opšteg kolektivnog ugovora;

- član Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nivou Crne Gore i na

  granskom nivou;

- član Odbora za praćenje i primjenu Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvo i

  socijalnu zaštitu;

- član Odbora za praćenje i primjenu Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu

  djelatnost;

- član Komisije za reformu javne uprave;

- jedan je od osnivača i član Udruženja za radno pravo Crne Gore od 2011. godine.

 

Objavljivala stručna mišljenja i tekstove iz oblasti radnog prava u časopisima "Računovodstveni savjetnik" i "Zaštita na radu".

Kontakt                                   

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 267

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: tijana@ucg.ac.me