Pravilnici
Dokumenti

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije UCG

Preuzmi

Rulebook On The Conditions, Criteria And Process For Enrolment In Undergraduate Studies At The University Of Montenegro

Preuzmi

Pravila studiranja na osnovnim studijama

Preuzmi

The Rules of Study at Undergraduate Level

Preuzmi

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

Preuzmi

Rules of Study at Postgraduate Level

Preuzmi

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija

Preuzmi

Rulebook On The Detailed Conditions, Criteria, And Process Of Enrolment In The First Year Of Master’s Studies At The University Of Montenegro

Preuzmi

Pravila studiranja na master studijama

Preuzmi

Rules on Studying Master_s Studies

Preuzmi

Pravila doktorskih studija

Preuzmi

The Rules Of Doctoral Studies

Preuzmi

Pravila programa cjeloživotnog učenja

Preuzmi

Rules for Lifelong Learning Programmes at the UoM

Preuzmi

Pravilnik o praktičnoj nastavi

Preuzmi

The Rulebook on Practical Teaching

Preuzmi

Pravilnik o nagrađivanju najboljih studenata

Preuzmi

Regulation On Awards For The Best Students Of The University Of Montenegro

Preuzmi

Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata

Preuzmi

Rules On International Student Mobility

Preuzmi

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor studenata u programima mobilnosti

Preuzmi

Criteria for Selecting Students for Mobility Programs

Preuzmi

Pravila o međunarodnoj mobilnosti osoblja UCG

Preuzmi

Rules on International Mobility of Staff of the UoM.pdf

Preuzmi

Odluka o kriterijumima za izbor kandidata u programima mobilnosti

Preuzmi

Criteria for the Selection of Candidates in the UoM Mobility Programs

Preuzmi

Pravila postupka izbora u akademska i naučna zvanja

Preuzmi

Rules Of The Process Of ElectionTo Academic And Scientific Titles

Preuzmi

Uslovi i kriterijumi za izbor u akademska zvanja

Preuzmi

Criteria on the conditions and requirements for promotion to academic titles

Preuzmi

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UCG

Preuzmi

Rules on Publishing Activities at the UoM

Preuzmi

Pravilnik o autorskim i drugim honorarima i naknadama izdavačke djelatnosti UCG

Preuzmi

Pravilnik o tiražu, cijenama i distribuciji publikacija UCG

Preuzmi

Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih

Preuzmi

The Rulebook On The Procedure, Evaluation Conditions And Awarding Of The Employees

Preuzmi

Pravilnik o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave

Preuzmi

Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na UCG

Preuzmi

Rules on the Grant of Honourary Titles and Other Recognitions at the UoM

Preuzmi

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Preuzmi

The rules On the conditions and procedure of awarding the title and rights of professor emeritus

Preuzmi

Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja gostujućih profesora

Preuzmi

Rules on the Conditions and Procedures for the Engagement od Visiting Professors

Preuzmi

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i radu Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Preuzmi

Pravilnik o saradnji sa naučnom dijasporom

Preuzmi

Rulebook On Cooperation With The Scientific Diaspora

Preuzmi

Pravilnik - stambene potrebe za akademsko osoblje

Preuzmi

Pravilnik - stambene potrebe _dodjela kredita

Preuzmi

Pravilnik - poboljšanje uslova stanovanja

Preuzmi

Pravilnik o rešavanju stambenih potreba za stručno i nenastavno osoblje

Preuzmi

Pravilnik o rešavanju stambenih potreba za saradnike

Preuzmi

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

Preuzmi

Pravilnik o sticanju i raspodjeli sredstava MIXP

Preuzmi

Pravila za izradu finansijskog plana

Preuzmi

Pravila o nabavkama male vrijednosti

Preuzmi

Pravila o hitnim nabavkama

Preuzmi

Pravila o postupku evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

Preuzmi

Pravila o blagajničkom poslovanju

Preuzmi

Pravila o načinu korišćenja prevoznih sredstava na UCG

Preuzmi

Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu

Preuzmi

Pravilnik o korišćenju Fonda za razvoj Univerziteta Crne Gore

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređenje kvaliteta na UCG

Preuzmi

Pravilnik o proceduri izbora i postupku prestanka članstva i razrješenja predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru Univerziteta crne gore

Preuzmi

Pravila o načinu i postupku davanja mišljenja o programima kandidata za rektora UCG

Preuzmi

Pravila o sadržaju ankete za studente i osnovne odredbe

Preuzmi

Rules on the Content of Student Surveys

Preuzmi

Uputstvo o pečatima i štambiljima

Preuzmi

Uputstvo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju UCG

Preuzmi

Pravila o unutrašnjem redu u Rektoratu UCG

Preuzmi

Pravilnik o načinu označavanja i zaštite posebne kategorije ličnih podataka

Preuzmi

Pravila obrade i zaštite ličnih podataka UCG

Preuzmi

Pravila o korišćenju akademske mreže

Preuzmi

Pravilnik o izborima SPUCG

PreuzmiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.