Rektorat, 16.06.2017

Pravilnici / Uputstva / Povelje / PoslovniciDokumenti

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA NA OSNOVNE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE (prečišćen tekst)

Preuzmi

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA U PRVU GODINU MASTER STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILA STUDIRANJA NA MASTER STUDIJAMA

Preuzmi

PRAVILNIK O PROCEDURI IZBORA I POSTUPKU PRESTANKA ČLANSTVA I RAZRJEŠENJA PREDSTAVNIKA AKADEMSKOG OSOBLJA SA AKADEMSKIM ZVANJEM U UPRAVNOM ODBORU UNIVERZITETA CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILA PROGRAMA CŽU_0.02.2020.

Preuzmi

PRAVILA STUDIRANJA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA prečišćen tekst

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA

Preuzmi

Pravila obrade i zaštite ličnih podataka

Preuzmi

PRAVILNIK o načinu označavanja i zaštite posebne kategorije ličnih podataka

Preuzmi

ETICKI KODEKS UNIVERZITETA CRNE GORE 09.09.2019.pdf

Preuzmi

PRAVILA O DOPUNI PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

Preuzmi

PRIJEDLOG DOPUNA PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

Preuzmi

PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

Preuzmi

PRAVILA O MEĐUNARODNOJ MOBILNOSTI OSOBLJA UNIVERZITETA CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILA O MEĐUNARODNOJ MOBILNOSTI STUDENATA

Preuzmi

STATUT SPUCG, IZMJENE I DOPUNE SA SJEDNICE SKUPŠTINE 19.4. 2018

Preuzmi

PRAVILNIK O IZBORU ZA ČLANOVE SPUCG, IZMJENE I DOPUNE SA SJEDNICE

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE IZMJENE I DOPUNE SJEDNICE 19.04.2018.

Preuzmi

PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA MIŠLJENJA O PROGRAMIMA KANDIDATA ZA REKTORA UCG

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILNIK O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU - 22.02.2018

Preuzmi

UPUTSTVO O PEČATIMA I ŠTAMBILJIMA - 03.03.2016.

Preuzmi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IZBORA ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA UCG, PREDSJEDNIKA I ČLANOVE STUDENTSKIH VIJEĆA NA UNIVERZITETSKIM JEDINICAMA - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILA O KORIŠĆENJU AKADEMSKE MREŽE UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU NABOLJIH STUDENATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O DODJELI POČASNIH TITULA I DRUGIH PRIZNANJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODJELJIVANJA ZVANJA I PRAVIMA PROFESORA EMERITUSA - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANJA GOSTUJUĆEG PROFESORA I ISTAKNUTOG STRUČNJAKA ISTAKNUTOG UMJETNIKA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU SISTEMA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA 2004. - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA - 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILA STUDIRANJA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA - 06.10.2015.

Preuzmi

STATUT STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA CRNE GORE - 25.12.2015.

Preuzmi

POVELJA UNUTRAŠNJE REVIZIJE ZA UNIVERZITET CRNE GORE - 26.01.2016.

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA CRNE GORE - 26.09.2016.

Preuzmi

UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU REKTORATA UCG - 24.04.2017.

Preuzmi

PRAVILA O UNUTRAŠNJEM REDU U REKTORATU UCG - 24.04.2017.

Preuzmi

PRAVILA O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA MIŠLJENJA O PROGRAMIMA KANDIDATA ZA REKTORA UCG - 24.04.2017.

Preuzmi

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UCG (Bilten UCG, br. 464/19)

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA AKADEMSKOG OSOBLJA SA AKADEMSKIM ZVANJEM NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU CRNE GORE DODJELOM NOVČANIH SREDSTAVA (KREDITA)

Preuzmi

PRAVILNIK O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILNIKO RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SARADNIKA, STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Preuzmi