TEMPUS
TEMPUS

Tempus je program Evropske unije koji podržava institucionalnu saradnju između EU i zemalja partnera i fokusiran je na reformu i modernizaciju sistema visokog obrazovanja u partnerskim zemljama istočne Evrope, centralne Azije, zapadnog Balkana i mediteranskog regiona. Pored institucionalne saradnje, Tempus promoviše i pristup „ljudi ljudima“. Program takođe ima za cilj da promoviše dobrovoljno usaglašavanje sistema visokog obrazovanja partnerskih zemalja sa razvojnim pravcima EU u oblasti visokog obrazovanja.

Tempus program, iniciran 1990. godine kao program za izbalansiranju saradnju i unapređenje visokog obrazovanja u državama članicama EU i partnerskim zemljama, danas pokriva ukupno 27 zemalja zapadnog Balkana, istočne Evrope, centralne Azije, severne Afrike i bliski istok.

Tempus program finansira među-univerzitetsku saradnju u oblasti razvoja i unapređenja nastavnih planova, sistem upravljanja na univerzitetima, interakcije između akademika i civilnog društva, saradnju između obrazovanja i biznisa, kao i strukturne reforme u visokom obrazovanju.

 

Tempus podržava tri vrste akcija:

      ■  Akcija 1: Zajednički projekti - promoviše razmjenu znanja i iskustva između univerziteta EU i institucija u partnerskim zemljama, i između samih institucija partnerskih država.

      ■  Akcija 2: Strukturne mjere - doprinijele su razvoju i reformi obrazovnih institucija i sistema na nacionalnom nivou u partnerskim zemljama.

      ■  Akcija 3: Prateće mjere – uključuju širu distribuciju informacija i informisanje u vezi sa Tempus projektima. Akcija takođe podržava mrežu eksperata za reformu visokog obrazovanja i nacionalne Tempus kancelarije.

 

Ciljevi Tempus projekata:

      ■  Reforma nastavnih planova i programa: (modernizacija nastavnih planova i programa u okviru Evropskog sistema prenosa i akumulacije kredita (ECTS) među predmetima - navedenim u konkursnoj dokumentaciji - Predmetna oblast).

      ■  Poboljšanje procesa upravljanja u sistemu visokog obrazovanja: (upravljanje univerzitetom i servis studentima, institucionalna i finansijska autonomija, uvođenje mehanizama osiguranja kvaliteta, jednak i transparentan pristup visokom obrazovanju, razvoj međunarodne saradnje/ odnosa).

      ■  Jačanje veza između obrazovanja i društva: (obuka neakademskog univerzitetskog osoblja, saradnja sa preduzećima, kursevi obuke za državne službenike (ministarstvo, regionalne i lokalne vlasti), cjeloživotno učenje, trougao znanja: obrazovanje - istraživanje - inovacije, okviri kvalifikacija).

 

Područja od interesa

      ■ Obrazovanje - Obuka, Saradnja & Razvoj

 

Ko može aplicirati

      ■ Lokalne i regionalne vlasti, korporacije, centri za obuku, državne uprave, mala i srednja preduzeća/SMEs, univerziteti, nevladine organizacije,

 

Regioni

     ■ EU, zemlje kandidati, nove nezavisne države, Evropsko-ekonomski region, mediteranske zemlje, Azija, Balkan

 

Korisni EU-linkovi:

    ■  Evropska unija: http://europa.eu/
    ■  EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
    ■  TEMPUS program: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
    ■  Evropska komisija: http://ec.europa.eu/index_en.htm
    ■  Evropski parlament: http://www.europarl.europa.eu/
    ■  Evropski savjet: http://www.european-council.europa.eu/
    ■  Europe Direct: http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
    ■  Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.