Tvining - program finansiranja koji umrežavanje vodi do naučne izvrsnosti
Tvining - program finansiranja koji umrežavanje vodi do naučne izvrsnosti

Saradnja je uvijek u srcu naučnog istraživanja i inovacija. Zato jedna od glavnih akcija zemalja pridruženih programu Horizont Evopra - Tvining program, podstiče institucije da rade zajedno. U nastavku otkrijte kako istraživačke institucije i korisnici iz pridruženih zemalja sarađuju sa naprednim partnerima u razmjeni najboljih praksi, u okviru Tvining programa, kao i na koji način se vrše prijave.

Dio akcija pridruženog učešća i širenja izvrsnosti Horizonta Evropa, Tvining program, ima za cilj da ojača rezultate istraživanja i inovacija u pridruženim zemljama kroz unapređenje saradnje sa izvrsnim partnerima. Ova saradnja se sprovodi kroz aktivnosti umrežavanja i obuke kao što su radionice, konferencije, razmjene osoblja, ljetnje/zimske škole i druge akcije podrške.

Tvining je prilika za finansiranje koja poboljšava aktivnosti umrežavanja između istraživačke institucije iz pridružene zemlje, koja mora da koordinira projekat, i vrhunskih vodećih evropskih i međunarodnih partnera. Na taj način dolazi do proširivanja veze istraživačkih institucija sa još najmanje dvije druge istraživačke institucije iz dvije različite države EU članice ili pridružene zemlje, što za krajnju svrhu ima izgradnju potencijala umrežavanja za izvrsnost, kroz transfer znanja i razmjenu najboljih praksi.

Ovogodišnji poziv za podnošenje predloga se fokusira na dvije teme, dozvoljavajući „klasične“ predloge odozdo prema gore i predloge u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom. Obije teme imaju iste ciljeve, obim i očekivani uticaj.

Kandidati će morati da dostave svoje predloge isključivo u okviru jedne od sledećih tema:

  • Tema A: Tvining odozdo prema gore;
  • Tema B: Tvining zeleni dogovor.

Prije podnošenja prijave, poželjno je da provjerite uslove podobnosti i očekivane rezultate u Programu rada. Ovaj korak je neophodan kada se prijavljujete za bilo koju priliku za finansiranje  u okviru programa Horizont Evropa i mogao bi vas odmah približiti željenom ishodu.

Naravno, uvijek imajte na umu očekivane rezultate projekta:

  • Zatvaranje još uvek očiglednog jaza u istraživanju i inovacijama unutar Evropske unije;
  • Jačanje aktivnosti strateškog umrežavanja između istraživačkih institucija i vodećih međunarodnih partnera;
  • Podizanje ugleda, istraživačkog profila i atraktivnosti institucije koordinatora i istraživačkog profila njenog osoblja;
  • Jačanje kapaciteta za upravljanje istraživanjem i administrativnih vještina osoblja u koordinatorskoj instituciji;
  • Poboljšanje kreativnosti posredstvom razvoja novih pristupa u saradnji u istraživanju i inovacijama i povećanom mobilnošču (iznutra i spolja) kvalifikovanih naučnika.

Kod prijavljivanja za temu Tvining zelenog dogovora, ne zaboravite da se fokusirate na definisanu oblast istraživanja/inovacije koja je direktno povezana sa najmanje jednom od aktivnosti navedenih u strategiji Evropskog zelenog dogovora: istraživanje klime, zelene tehnologije, obnovljiva energija, održiva mobilnost, istraživanje biodiverziteta ili održivo korišćenje prirodnih resursa (zemlja, vode, vazduha).

Za obije teme predloga, zapamtite da trajanje projekata treba da bude do 3 godine. To znači da predlog treba da ima jasno zacrtanu naučnu strategiju za jačanje i stimulisanje naučne izvrsnosti i kapaciteta za inovacije u definisanoj oblasti istraživanja i inovacija. Ovo se proteže na naučni kvalitet partnera uključenih u tvining.

Strategija treba da sadrži sveobuhvatan skup aktivnosti koje treba podržati, npr: kratkoročne razmjene osoblja; stručne posjete i kratkoročne obuke na licu mjesta ili virtuelne; radionice; prisustvo na konferencijama; organizovanje zajedničkih aktivnosti tipa ljetnje škole; kao i diseminaciju ostvarenih rezultata.

Predlozi takođe treba da se fokusiraju na jačanje administrativnih i vještina upravljanja istraživanjem koordinatorske institucije iz zemlje pridružene Horizontu Evropa. U predlozima treba podjednako obratiti pažnju na ciljeve rodne ravnopravnosti, u skladu sa obavezama organizacija kroz njihove usvojene planove za rodnu ravnopravnost i u skladu sa ciljevima Evropskog istraživačkog prostora gdje je to potrebno. Prisustvo plana za rodnu ravnopravnost je kriterijum podobnosti.

Konačno, predlozi tvininga treba da ilustruju kvantitativno i kvalitativno očekivani potencijalni uticaj tvininga u okviru koordinatorske institucije (i eventualno na regionalnom/nacionalnom nivou). Ovo se zasniva na indikatorima kao što su očekivane buduće publikacije u časopisima sa recenzijom, sporazumi o saradnji sa preduzećima, intelektualna svojina, nove inovativne usluge i broj međunarodnih studenata ili naučnica u istraživačkim institucijama.

Više informacija i pozitivnih primjera je dostupno ovdje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.