Javni poziv za prikupljanje ponuda za prevoz studenata u međumjesnom saobraćaju za studijsku 2024/2025. godinu
            Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”,  br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20, 104/21, 86/22, 125/23 i 33/24), čl. 29, 30 i 31 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu i participaciju prevoza (“Službeni  list CG”, br. 62/23), člana 58 i 59 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni  list CG”, br. 71/17 i 67/19) i Smjernica o ostvarivanju prava na participaciju troškova prevoza studenata u prigradskom i međugradskom saobraćaju za studijsku 2024/25. godinu br. 06/3-01-011/24-4674/1 od 26.06.2024. donešenih od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore raspisuje

 

POZIV

za prikupljanje ponuda za prevoz studenata u međumjesnom saobraćaju

za studijsku 2024/25. godinu

 

1. Podaci o naručiocu

Naručilac:                                         Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

Kontakt osoba:                                  Filip Vujović

Adresa:                                              ul. Cetinjska br. 2

Poštanski broj:                                  81000

Grad:                                                  Podgorica

Identifikacioni broj:                         02016702

Telefon:                                             020/414-295

Faks:                                                  020/414-267

Elektronska pošta (e-mail)             spucg@ucg.ac.me

Internet stranica (web)                    www.spucg.ucg.ac.me

 

2. Predmet javnog poziva

            Predmet javnog poziva je pružanje usluge prevoza studenata u međumjesnom saobraćaju od mjesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja, odnosno fakulteta, za studijsku 2024/25. godinu.

 

Predmetni javni poziv sastoji se od jedne partije i to:

 

Partija I

· Relacija: Podgorica – Nikšić - Podgorica

 

            Partija I obuhvata stajališta u međumjesnom prevozu za relacije određene gore navedenom partijom, odnosno prevoz studenata od mjesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja, odnosno fakulteta.

            Studentski parlament Univerziteta Crne Gore zaključuje ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

            Participacija prevoza studenata koju na žiro račune studenata plaća Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je 20% od ugovorene cijene prevoza, odnosno 50% ukoliko su roditelji ili staratelji korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. Student sa invaliditetom ostvaruje pravo na participaciju prevoza u iznosu od 100% od cijene mjesečne karte.

3. Minimalni / Maksimalni iznos cijene mjesečne povratne karte

 

            Partija I

 

· Relacija: Podgorica – Nikšić - Podgorica, u minimalnom iznosu od 22,00€ (22 radna dana x 1,00€), sa uračunatim PDV-om za mjesečnu povratnu kartu;

 

· Relacija: Podgorica – Nikšić - Podgorica u maksimalnom iznosu od 39,60 EUR (22 radna dana x 1,80€) sa uračunatim PDV-om za mjesečnu povratnu kartu.

 

4. Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje se na period od 23. septembra 2024. godine do 21. septembra 2025. godine

 

5. Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i adresu ponuđača;

- Dokaz o posjedovanju vozila kojima će se vršiti prevoz studenata (ovjerene kopije: izvoda iz licence svakog vozila; saobraćajnih dozvola; polisa osiguranja vozila, polisa osiguranja putnika, potvrda o ispunjavanju posebnih uslova i uslova u pogledu natpisa za vozilo kojim se obavlja prevoz putnika);

- Podatke za vozača za svako vozilo kojim se konkuriše ponaosob (ovjerene kopije: vozačka dozvola i Rješenje o radnom odnosu ili Ugovor o radu);

- Ponudu ponuđač podnosi po sistemu mjesečnih cijena povratnih karata sa uračunatim PDV-om;

- Ponuđeni broj polazaka (najmanje šest polazaka iz Podgorice i isto toliko iz Nikšića);

- Uslove i podobnosti ponuđača iz tačke 6. poziva.

 

6. Dokazi o podobnosti ponuđača

            Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u sljedećem obliku i formi:

 

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću - izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa;

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljanje djelatnosti;

3. dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - potvrda suda, odnosno nadležnog organa;

4. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacije penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa na državnom i lokalnom nivou;

5. ekonomsko-finansijska sposobnost sa izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja za posljednju godinu, bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 EUR (pet hiljada eura), sa rokom važenja od 60 dana;

6. licenca za javni prevoz putnika u unutrašnjem ili međunarodnom drumskom saobraćaju;

7. dokaz o posjedovanju najmanje četiri autobusa minimalnog kapaciteta 70 mjesta za prevoz studenata i najmanje tri autobusa minimalnog kapaciteta 55 mjesta za prevoz studenata, opremljenost autobusa toaletom, klimatizacijom, televizorom;

8. dodatni element ponude je opremljenost autobusa Wi-Fi uređajem.

 

            Ponuda (predviđena dokumentacija) se predaje povezana, redosljedom kako je navedeno u pozivu.

            Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom, njegova ponuda biće odbačena kao neispravna.

 

7. Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda.

 

8. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

- Najniža ponuđena cijena mjesečne karte sa uračunatim PDV-om............................ 50 bodova

- Ponuđeni broj polazaka        ................................................                                        20 bodova

- Kapacitet i opremljenost autobusa................................................                                20 bodova

- Godine iskustva u obavljanju usluga prevoza đaka i studenata ........................          10 bodova

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

            Ponude se predaju do ponedjeljka, 8. jula 2024. godine, do 15:00 sati, neposredno na arhivi Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, zgrada Rektorata UCG, ul. Cetinjska br. 2, Podgorica, sa naznakom Prijava za prikupljanje ponuda za prevoz studenata u međumjesnom saobraćaju za studijsku 2024/25. godinu.

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

            Javno otvaranje ponuda biće održano u ponedjeljak, 8. jula 2024. godine, sa početkom u 15:30 sati u prostorijama Studentskog parlamenta UCG, u Podgorici, ul. Cetinjska br. 2.

            Postupak razmatranja dostavljenih ponuda sprovodi Komisija za izbor najpovoljnije ponude koju je formirala Skupština Studentskog parlamenta UCG.

            Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

            Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se učesnik kome se dodijeli najveći broj bodova po osnovu ukupnog zbira bodova dodijeljenih ponudama po predviđenim podkriterijumima.

            U slučaju da učesnik javnog poziva sa najpovoljnijom ponudom odustane od zaključenja ugovora, ugovor o prevozu studenata u međumjesnom saobraćaju zaključiće se sa sljedećem najpovoljnijm ponuđačem.

 

11. Rok za zaključenje ugovora je 7 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG

Andrej Vukčević

 

 

           

 

Podgorica, 01.07.2024.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.