MATEMATIKA II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Matematika II očekuje se da student može: 1.Definisati neodređeni integral, i primijeniti metode integracije u izračunavanju neodređenog integral. 2. Definisati određeni integral, izračunati određeni integral primjenom Njutn-Lajbnicove formule, definisati nesvojstveni integral i primijeniti određeni integral u izračunavanju dužine luka krive, površine ravnog lika, površine i zapremine rotacionog tijela. 3.Definisati pojam granične vrijednosti, neprekidnosti i diferencijabilnosti realnih funkcija više realnih promjenljivih. 4. Izračunati lokalni i uslovni ekstremum realnih funkcija više realnih promjenljivih. 5. Prepoznati i riješiti diferencijalne jednačine prvog reda i linearnu diferencijalnu jednačinu drugog reda sa konstantnim koeficijentima. 6. Definisati brojni red i formulisati teoreme koje se koriste za ispitivanje konvargencije brojnih redova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA BOROVIĆ2x2
96B+80P
JELA ŠUŠIĆ3x1
96B+25P