ERGONOMIJA U SAOBRAĆAJU


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Кurs će studentima omogućiti razumijevanje međusobnog uticaja dizajna vozila i njegovih sistema, karakteristika sistema bezbjednosti, principa njihovog funkcionisanja, prilagođenosti strukture vozila i karakteristika interakcije vozača/putnika i vozila u cilju postizanja optimuma efikasnosti, efektivnosti, komfora, bezbjednosti i zdravlja, zaštite učesnika u saobraćaju i ostalih učesnika u saobraćaju; upoznavanje sa važnošću uticaja faktora čovjeka u funkcionisanju sistema i međusobnoj interakciji; poznavanje, razumijevanje i osposobljavanje za pronalaženje načina eliminisanja ili umanjivanja opasnosti; definisanje principa za upoznavanje učesnika sistema o mjerama prevencije koje je potrebno preduzeti, o prirodi grešaka koje vozač i učesnik u saobraćaju može učiniti; optimiziranje procesa odlučivanja uzimanjem u obzir procjene objektivnog i subjektivnog rizika; načina smanjenja posljedica i povreda u saobraćaju; efekata primjene različitih dizajna vozila i putne opreme; načina modeliranja i simulacije koji se koriste u analizi bezbjednosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ILIĆ2x1
4B+3S+2P
SRETEN SIMOVIĆ2x1
4B+3S+2P