Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Quality in research in the Social Sciences and Humanities
Naziv : Kvalitet u istrazivanju u drustvenim i humenistickim naukama
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : KVIDIH
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 20000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac :
Opis : Osnovni cilj projekta je osiguranje kvaliteta kroz uvodjenje dodatnih mehanizama evaluacije istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, koje se ne temelje jedino na prestižu casopisa u kome je rad publikovan (impact factor, SCI lista). U Crnoj Gori, praksa je da se naučno-istraživački radovi vrednuju na osnovu SCI (Science Citation Index) i medjunarodnog prestiža časopisa i/ili izdavača u kome je rad publikovan. Ipak, posljednjih godina u evropskoj istraživačkoj zoni sve prisutniji je zahtjev, posebno u kontekstu društvenih i humanističkih nauka, za sveobuhvatnijim mehanizmima evaluacije, koji će u obzir uzimati sve specifičnosti ovih oblasti (interdisciplinarnost, posebne istraživačke prakse u odredjenom polju, različiti recenzijski postupci). Stoga, cilj projekta je da upozna crnogorsku istraživačku zajednicu sa višedimenzionalnim metodama evaluacije naučnih radova i podstakne korištenje više različitih indikatora u procesima evaluacije, kako bi se obuhvatila sveukupna vrijednost naučnog doprinosa i društvenog uticaja. U tom kontekstu, projekat će nastojati da kroz naučne i stručne radove, preporuke i radionice analizira procese evaluacije istraživanja u društvenim i humanističkim naukama i uputi na nove metode i postupke vrednovanja, koji reflektuju sve specifičnosti pojedinačnih disciplina.


The main goal of the project is quality assurance through the introduction of additional mechanisms for evaluation of research in the social sciences and humanities, which are not based solely on the prestige of the journal in which the paper was published (impact factor, SCI list). In Montenegro, the practice is to evaluate scientific research papers on the basis of SCI (Science Citation Index) and the international prestige of the journal and / or publisher in which the paper was published. However, in recent years in the European research area there is an increasing demand, especially in the context of social sciences and humanities, for more comprehensive evaluation mechanisms, which will take into account all the specifics of these areas (interdisciplinarity, special research practices in various fields). Therefore, the aim of the project is to acquaint the Montenegrin research community with multidimensional methods of evaluation of scientific papers and to encourage the use of several different indicators in evaluation processes, in order to include the overall value of scientific contribution and social impact. In this context, the project will seek to analyze research evaluation processes in the social sciences and humanities through scientific and professional papers, recommendations and workshops and refer to new evaluation methods and procedures, which reflect all the specifics of individual disciplines.