Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
Naziv : VRE za regionalne interdisciplinarne zajednice u jugoistočnoj Evropi i istočnom Mediteranu
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : VI-SEEM
Web site : https://vi-seem.eu
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 74838.75
Ukupan budzet : 3300000
Rukovodilac :
Opis : VI-SEEM je trogodišnji projekat čiji je cilj stvaranje jedinstvenog virtuelnog istraživačkog okruženja (VRE) u jugoistočnoj Evropi i istočnom Mediteranu (SEEM), kako bi se olakšala regionalna interdisciplinarna saradnja, sa posebnim fokusom na naučne zajednice nauka o životu , klimatologija i digitalno kulturno nasleđe. VI-SEEM se nadovezuje na uspjeh svojih prethodnika projekata e-Infrastrukture koji su bili presudni za omogućavanje visokokvalitetnih istraživanja i razvoja IKT pružanjem mreža i računarskih resursa, podrške aplikacijama i obukom, kako u Jugoistočnoj Evropi tako i u Istočnom Mediteranu, i podržabs evropsku viziju inkluzivnog i pametnog rasta, zasnovanog na znanju i inovacijama, obogaćujući Evropski istraživački prostor. Projekat objedinjuje postojeće e-Infrastrukture u integrisanu platformu za bolje korišćenje sinergija, radi poboljšanog pružanja usluga u jedinstvenom virtuelnom istraživačkom okruženju koje se pruža naučnim zajednicama sa velikim uticajem u kombinovanom regionu Jugoistočne Evrope i Istočnog Mediterana. VI-SEEM će značajno podstaći i ojačati istraživačke kapacitete korisničkih zajednica, poboljšavajući na taj način produktivnost istraživanja i konkurentnost na panevropskom nivou. Pridruživanje, dijeljenje i iskorišćavanje resursa širom regiona SEEM u zajedničkoj platformi obezbediće kontinuitet i proširenje raspoloživih resursa i usluga što će dalje podstaći izvrsnost širom regiona.


VI-SEEM is a three-year project that aims at creating a unique Virtual Research Environment (VRE) in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (SEEM), in order to facilitate regional interdisciplinary collaboration, with special focus on the scientific communities of Life Sciences, Climatology and Digital Cultural Heritage. VI-SEEM builds on the success of its predecessor e-Infrastructure projects that have been crucial for enabling high-quality research