Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Improving Academic Network and Accompanying Services at the University of Montenegro
Naziv : Unapređivanje Akademske mreže i pratećih servisa na Univerzitetu Crne Gore
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : IANAS
Web site :
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 54871.04
Ukupan budzet : 54871.04
Rukovodilac :
Opis : Modernizacija i unapređenje hardverske strukture i servisa Akademske mreže univerziteta. Nabavljena je i instalirana oprema i dizajniran je i implementiran moderni softver za upravljanje dokumentima (Central Document Management System - “DMS”). Nabavljena oprema je unaprijedila kapacitetete Centra informacionog sistema (CIS), kao jezgra Akademske mreže UCG, čime je podržana implementacija DMS sistema u rektoratu, kao i u organima upravljanja univerziteta i pripadajućim fakultetima. DMS softver je integrisan sa softverima koji su prethodno razvijeni na univerzitetu. Dodatno, modernizovana je računarska učionica.


Modernization and improvement of the hardware infrastructure and services of the Academic Network of the university. The equipment was purchased and installed, and modern software for document management system for the university (DMS) was designed, developed and implemented. Purchased hardware improved the capacities of the Center of Information System (CIS) as a core of Academic Network at the university, which contributed to and improved the implementation of DMS at the rectorate, as well as at governing bodies of the university and at its faculties. DMS software was integrated with the software solutions previously developed for the university. In addition, IT classroom was modernized.