Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities
Naziv : Jačanje univerzitetske autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta zapadnog Balkana
Početak : 01.09.2020.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : STAND
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 78134
Ukupan budzet : 999371
Rukovodilac :
Opis : STAND projekat ima za cilj poboljšanje procesa i mehanizama univerzitetske autonomije povećanjem upravljačkih kapaciteta, odgovornosti i transparentnosti univerziteta Zapadnog Balkana. Projekat se sastoji od sledećih ključnih specifičnih ciljeva: O1: Poboljšati modernizaciju upravljanja na univerzitetima zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta, razmenu iskustava i nadograđenu infrastrukturu; O2: Poboljšati univerzitetsku autonomiju osnaživanjem nacionalnih i univerzitetskih propisa i struktura; O3: Stvoriti i usvojiti univerzitetsku listu rezultata autonomije za Kosovo, Albaniju i Crnu Goru; O4: Proširiti efikasnu saradnju između VŠU i relevantnih ministarstava u poboljšanju transparentnosti, odgovornosti i finansijske održivosti; O5: Uspostaviti mrežu eksperata za autonomiju univerziteta. Kao strukturni projekat podržaće razmišljanje o standardima kod partnera iz EU i njihovo poboljšanje u institucijama ZB kroz pojačanu redovnu akademsku i upravljačku razmenu dobre prakse i održivo umrežavanje između EU-VB partnera. Glavne zainteresovane strane, kao što su ministarstva obrazovanja i agencije za akreditaciju, slažu se oko potrebe poboljšanja trenutne situacije. Kombinacija pristupa odozdo prema gore i odozgo prema dolje koji će se koristiti u projektu, podstiče dijalog između univerziteta i ministarstava, a time omogućava konzorcijumu da efikasnije doprinosi implementaciji projekta i održivosti u jačanju autonomije zapadnog Balkana u većoj meri obrazovne institucije.


STAND project aims to improve the processes and mechanisms of the university autonomy by increasing the management capacities, accountability and transparency of Western Balkans Universities. The project comprises of the following key specific objectives: O1: To enhance modernisation of governance in Western Balkans Universities through capacity building, experience exchange and upgraded infrastructure; O2: To improve the university autonomy through empowering national and university level regulations and structures; O3: To create and adopt the university autonomy scorecard for Kosovo, Albania and Montenegro; O4: To expand an effective cooperation between HEIs and the relevant ministries in improving the transparency, accountability and financial sustainability; O5: To establish of the Expert network on university autonomy. As structural project it will support reflecting on standards at EU partners and enhancing them at WB institutions through intensified regular academic and management exchange of good practice and sustainable networking between EU-WB partners. Main stakeholders such as Ministries of Education and Agencies of Accreditation agree on the need for improving the current situation. A mix of bottom-up and top-down approach that will be used in the project, fosters the dialogue between universities and ministries, and thus enables the consortium to contribute more effectively to the project implementation and sustainability to strengthen the autonomy of Western Balkans higher education institutions. The project aims to reach up to 50,000 persons engaged in higher education and other related activities in Kosovo, Albania and Montenegro and abroad through its dissemination activities.