Rektorat, 24.12.2018

Intervju sa rektorom Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilom NikolićemX

Izrada Strategije razvoja Univerziteta Crne Gore, koja do sada nije postojala, u fokusu je za 2019. godinu, kao jedna od najznačajnijih preporuka Evropske asocijacije univerziteta, a kojom će se definisati dugoročan pravac razvoja Univerziteta, kazao je u razgovoru za Dnevne novine rektor prof. dr Danilo Nikolić. Iako zadovoljan budžetskim izdvajanjima koja iz godine u godinu bilježe rast, konstatuje da ta sredstva mogu pokriti samo osnovno funkcionisanje, odnosno plate zaposlenih i dio režijskih troškova. Rektor kaže i da ne očekuje tužbe profesora kojima, kako objašnjava nijesu smanjenje osnovne zarade, već korigovana primanja koja su zaposleni ostvarili po osnovu rada preko norme. Objašnjava da su formirali i radni tim, koji je posjetio sve fakultetske jedinice, radi utvrđivanja ispravnosti unošenja podataka u bazu opterećenja od strane prodekana za nastavu. Na osnovu podataka u bazi opterećenja se vrši obračun zarada. Na pojedinim fakultetima su, dodaje uočena velika odstupanja od stvarnog stanja, kao što je na primjer, da na Filološkom fakultetu nije unijet cijeli jedan studijski program u opterećenje nastavnika. Govoreći o plagiranju, on je kazao da je Univerzitet do sada izvršio oko 250 provjera preko I-thenticate softvera.

DNEVNE NOVINE: Prošlo je nešto više od godinu od kako ste izabrani za rektora Univerziteta Crne Gore. Jeste li zadovoljni ostvarenim rezultatima?

 

REKTOR NIKOLIĆ: Godina je dovoljna da nešto uradite, ali nije dovoljna i za sve ono što ste postavili kao cilj. Razloga za zadovoljstvo imam zbog više zacrtanih prioriteta koje su moji saradnici i zaposleni Univerziteta uspješno realizovali, a predstavljaju preduslove za dalji razvoj.

 

DEVNE NOVINE: A to je?

REKTOR NIKOLIĆ: Univerzitet je dobio preko dva miliona eura grantova iz evropskih fondova, čime se unaprijedila međunarodna vidljivost Univerziteta i ojačala njegova internacionalizacija. Dodatna značajna sredstva za istraživanje smo obezbijedili kroz različite programe Ministarstva nauke, kao na primjer dodjele stipendija za doktorska istraživanja. Takođe, potpisali smo nove bilateralne ugovore koji će našim studentima, profesorima i istraživačima otvoriti brojne mogućnosti.

Kroz novoformirani Razvojni fond Univerziteta, izdvojili smo više od pola miliona eura za nabavku neophodne nastavne opreme i adaptaciju objekata. Planiramo da i u narednoj godini izdvojimo još veća sredstva za ovu namjenu.

 

DNEVNE NOVINE: Što je sa statusom zaposlenih?

REKTOR NIKOLIĆ: U cilju poboljašanja statusa zaposlenih na Univerzitetu, pokrenuli smo inicijativu za izmjenu Kolektivnog ugovora, kojom bi se koeficijenti zarada uskladili sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, što bi za posljedicu imalo povećanje zarada zaposlenih. Formirali smo Stambeni fond Univerziteta, kojim će se u relativno kratkom (kreditni aranžmani) ili u dužem roku (izgradnja stambenih jedinica) rješavati stambene potrebe zaposlenih. Fond će u narednoj godini raspolagati sa novčanim sredstvima prihodovanim od prodaje neraspodijeljenih stanova u zgradi Unistan II i dijela zemljišta koje je u vlasništvu Univerziteta, na kojem detaljnim urbanističkim planom nije predviđena izgradnja sopstvenog građevinskog objekta. Uporedo sa tim, radićemo i na izmjeni Pravila studiranja na Univerzitetu, jer smo u oba dokumenta konstantovali nedovoljno prepoznavanje specifičnosti nastave određenih studijskih programa, posebno na prirodnim naukama i umjetnosti.

 

DNEVNE NOVINE: Čime nijeste zadovoljni?

REKTOR NIKOLIĆ Osim zadovoljstva, moja je obaveza da budem i kritičan i da znam šta se može i mora unapređivati. U tom dijelu, radimo na unapređenju procesa realizacije odluka koje je sada u nekim segmentima sporo i neefikasno. Radimo, zatim, na unapređenju procedura i njihove transparentnosti, koje ne postoje ili su prevaziđene, nejasne ili nekonzistentne. Takođe, usmjereni smo na obezbjeđenje kvaliteta, kao i na jačanje kadrovskih i administrativnih kapaciteta, svjesni činjenice da kao vrhovna akademska institucija, treba da promovišemo napredak i inovaciju svake vrste, a posebno gdje je to u službi jačanja ljudskih resursa, kao ključnog generatora razvoja.

DNEVNE NOVINE: Šta će biti u fokusu rada Univerziteta u 2019? Zašto?

REKTOR NIKOLIĆ: Izrada Strategije razvoja Univerziteta Crne Gore, koja do sada nije postojala, nam je u fokusu za 2019. godinu, kao jedna od najznačajnijih preporuka Evropske asocijacije univerziteta, a kojom ćemo definisati dugoročan pravac razvoja UCG. Do Nove godine će biti formirani radni timovi iz više stručnih grupa, u čijem sastavu će biti dekani i direktori, profesori i saradnici, studenti, alumnisti, naučna dijaspora, kao i predstavnici privrednog i javnog sektora, a plan je da Strategija bude završena do oktobra 2019. godine. U izradi strategije ćemo imati i ekspertsku pomoć iz inostranstva, uz značajnu podršku Savjeta Evrope.

Intenziviraćemo aktivnosti na izmjeni Kolektivnog ugovora i Pravila studiranja, gdje će akcenat biti na naučnoistraživačkom i umjetničkom radu, u poređenju sa postojećim, gdje je akcenat bio na broju nastavnih časova. Istraživačke i inovativne aktivnosti biće dodatno intenzivirane i kroz novu organizacionu jedinicu Institut Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije.

Svakako jedna od najznačajnijih aktivnosti Univerziteta u narednoj godini se odnosi na realizaciju projekta uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori.

 

DNEVNE NOVINE: Jeste li zadovoljni sredstvima opredijeljenim u Budžetu za UCG?

 

REKTOR NIKOLIĆ: S jedne strane sam zadovoljan, jer budžetska izdvajanja zadnjih godina bilježe rast, dok s druge strane, moram konstatovati da ta sredstva mogu pokriti samo osnovno funkcionisanje, tj. plate zaposlenih i dio režijskih troškova, pošto su i troškovi za razvoj i održavanje Univerziteta, takođe porasli. Opšta ocjena je da je Univerzitet je u 2018. godini ostvario pozitivne poslovne rezultate i da je finansijska situacija u potpunosti stabilna.

Zaposleni se podstiču da konkurišu kod međunarodnih fondova za naučne i istraživačke projekte, ali je neophodno i na nacionalnom nivou postići mogućnost da se izdvoje znatno veća sredstva za naučno-istraživački rad, jer su ulaganja u ovu oblast direktno povezana sa međunarodnim pozicioniranjem i konkurentnošću našeg Univerziteta. Bez namjenskih ulaganja ne može biti značajnih pomaka i boljih rezultata.

 

DNEVNE NOVINE: Šta će se dešavati sa profesorskim platama? Predsjednik UO UCG je kazao da nije riječ o smanjenju plata već honorara, a pojedini profesori najavljuju tužbe. Da li je već bilo tužbi i šta UCG planira da uradi?

 

REKTOR NIKOLIĆ: Što se tiče trenutnog obračuna zarada, kao što smo na Univerzitetu i ranije više puta ponavljali, ne radi se o smanjenju osnovne zarade, već o korekciji primanja koja su zaposleni ostvarili po osnovu rada preko norme. Kod nekih zaposlenih je došlo do smanjenja dijela zarade preko norme, a kod drugih do povećanja, u zavisnosti od opterećenja u nastavi, odnosno broja predmeta, studenata i grupa, u skladu sa novim nastavnim programom za ovu studijsku godinu.

I prethodnih godina se na početku školske godine usaglašavao obračun zarade sa novim opterećenjima u nastavi, ali su pojedini mediji, iz njima poznatih razloga, dali veliki značaj ovoj temi u naglašenom negativnom kontekstu. Na sastanku rukovodstva Univerziteta sa sindikalnim predstavnicima, data je puna podrška svim mjerama za poboljšanje statusa zaposlenih na Univerzitetu, tako da ne očekujem pokretanje tužbi, naročito ako se ima u vidu da su svi obračuni izvršeni u skladu sa važećim propisima. Svjesni smo da se neki osjećaju zakinutim, ali se već uspostavljena pravila i kriterijumi moraju poštovati.

Pristupili smo izradi izmjena Kolektivnog ugovora, kako bismo usaglasili koeficijente rada sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, što bi trebalo da rezultira i povećanjem zarada na Univerzitetu. Naravno, očekujem da će se novim kolektivnim ugovorom bolje i preciznije prepoznati kvalitet nastavnog rada, radno opterećenje i naučnoistraživački doprinos zaposlenih, odnosno da će najkvalitetniji i najvredniji ostvarivati i najveće zarade. Posredstvom novog Kolektivnog ugovora i novih Pravila studiranja, naći ćemo način da bolje definišemo i uvažimo određene specifičnosti pojedinih nastavnih, odnosno studijskih programa.

DNEVNE NOVINE: Da li se, po Vašem mišljenju, crnogorska akademska zajednica dovoljno uključuje u afirmaciju građanskog koncepta države, u zaštitu crnogorskog identiteta, u promociju evropskih standarda, budući da smo prva naredna članica EU... Gdje je tu UCG?

REKTOR NIKOLIĆ: Moje je mišljenje da se akademska zajednica, svakako, može i mora mnogo više uključivati u sve aspekte koje ste naveli, jer upravo akademsku zajednicu obavezuje da iznosi svoja mišljenja i stavove i bude proaktivna u svim društvenim procesima.

Takođe, naša je obaveza i opredjeljenje da stvaramo ambijent u kojem će mladi ljudi moći da ostvare svoj profesionalni potencijal, steknu savremene vještine i razvijaju svoju kreativnost. Smatram da kroz intelektualnu emancipaciju studentske populacije i institucionalno promovisanje principa etičkog ponašanja i multikulturalne tolerancije, snosimo veliki dio odgovornosti za izgradnju demokratskog društva i afirmaciju građanskog koncepta crnogorske države.

 

BESPLATNE MASTER STUDIJE OD  2020/21.

 

DNEVNE NOVINE: Vlada je nedavno prihvatila Vaš predlog da i master studijebudu besplatne...

REKTOR NIKOLIĆ: Besplatne master studije će početi studijskom 2020/21. godinom. Univerzitet ima akreditovana 73 nova studijska programa na master studijama. Za svaki od tih programa, Ministarstvo prosvjete je odobrilo licencu, odnosno maksimalan broj studenata koji se može upisati na određeni studijski program. U narednoj godini je u planu izrada Pravila studiranja na novim dvogodišnjim master studijama, kojim će se, između ostalog, definisati način upisa i studiranja.

 

UZ POMOĆ SOFTVERA DO SADA PROVJERENO 250 RADOVA

DNEVNE NOVINE: Plagiranje je tema koja je u proteklom periodu bila često u fokusu javnosti. Koliko je radova do sada provjereno? Dokle se stiglo sa provjerom rada Alekse Bečića? CGO je tražio i provjeru rada Veselina Veljovića... Od čega zavisi da li će UCG provjeravati nečiji rad?

REKTOR NIKOLIĆ: Univerzitet je do sada izvršio oko 250 provjera preko I-thenticate softvera u cilju prevencije plagijarizma na Univerzitetu. U slučaju rada Alekse Bečića, na osnovu Odluke Senata, formirana je stručna komisija i provjera rada je u toku.

Podnijeta su dva zahtjeva za provjeru autentičnosti magistarskih radova, od donošenja Odluke kojom se uređuje prethodni postupak za utvrđivanje plagijata publikacije/autorskog djela akademskog osoblja i lica sa naučnim i istraživačkim zvanjima. Za jedan predmet je formirana komisija, dok je za drugi rad, formiranje komisije na fakultetu na kojem je odbranjen rad, u proceduri.

Nadležna tijela Univerziteta će tretirati svaki podneseni zahtjev, u skladu sa ovlašćenjima i propisanim procedurama.

 

https://www.cdm.me/drustvo/nikolic-mijenjamo-kolektivni-ugovor-najbolji-ce-imati-najvece-plate/ 

https://portalanalitika.me/clanak/321504/nikolic-najbolji-ce-imati-najvece-zarade 

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/225340/najbolji-na-ucg-ce-imati-i-najvece-zarade.html 

https://volimpodgoricu.me/2018/12/24/nikolic-najbolji-ce-imati-najvece-zarade/ 

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/37058-strategija-razvoja-ucg-najbolji-ce-imati-najvece-zarade 

 

 

 

Dokumenti